Skelbimas

Collapse
No announcement yet.

Seimo rinkimų apygardų dydžio ir ribų pakeitimai

Collapse
X
 • Filtrai
 • Laikas
 • Show
Clear All
new posts

  #21
  Parašė darijusk Rodyti pranešimą
  Pateikti komisijos pasiūlymai rinkimų apygardų ribų pakeitimui:
  http://www.vrk.lt/lt/naujienos/del-s...ikslinimo.html
  Ačiū už nuorodą.

  Numatomi dideli ribų pastumdymai aplink Vilnių, Kauną, ir kai kuriuose rajonuose, ypač Rytų ir Šiaurės Lietuvoje.
  Kai kur numatoma suslipdyti apygardas ne iš 2, o iš 3 rajonų skeveldrų užsisciklinta matuojant kilometrus iki apygardos centro, bet neįvertinant kitų aplinkybių, pvz., skaidant tautinių mažumų gyvenamas vietoves ir jas jungiant prie lietuviškų apygardų. Tai ateityje sukels papildomų įtampų, kurių ir taip užtenka.

  Bet kokiu apygardų sistemą reikėjo keisti dar prieš 2012 m. rinkimus - kai kuriose apygardose buvo viršytas 1,5 santykis lyginant didžiausią ir mažiausią apygardas (net neatsižvelgiant į dar didesnes disproporcijas išryškinius 2011 m. gyventojų surašymo duomenis)

  Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės pasiūlymas
  dėl Seimo vienmandačių apygardų ribų nustatymo

  2013.09.25

  Pora apibendrintų komisijos pasiūlymų liečiančių Vilniaus ir Kauno miestus  http://www.vrk.lt/dynamic/files/2923...masdelribu.pdf

  Comment


   #22
   Dėl Seimo rinkimų vienmandačių apygardų ribų patikslinimo
   2013-10-03

   Rinkimų apylinkės, kurias siūloma perkelti iš vienų rinkimų apygardų į kitas

   http://www.vrk.lt/dynamic/files/2924...delribuwww.xls
   Pastabos:
   Vilniaus ir Kauno miestų apygardas numatoma perskirstyti atsižvelgiant į pasikeitusį apygardų skaičių
   Kai kuriose apygardose yra alternatyvūs perskirstymo projektai

   Comment


    #23
    Turėtų sumažinti ir Kauno miesto tarybos narių skaičių. Kaip ne kaip gyventojų sumažėjo ketvirtadaliu, o deputatų - ne.
    It's just a circle of people talking to themselves who have no f—ing idea what's going on

    Comment


     #24
     Parašė Tomas Rodyti pranešimą
     Turėtų sumažinti ir Kauno miesto tarybos narių skaičių. Kaip ne kaip gyventojų sumažėjo ketvirtadaliu, o deputatų - ne.
     Atvirkščiai, turi būti tiek pat kiek Vilniuje. Kodėl mažiau? Negalima mechaniškai pagal gyventojų skaičiaus pokyčius mažinti regionams atstovaujančių tarybų narių skaičių.

     Comment


      #25
      Turbūt antras Lietuvoje straipsnis, kur atvirai kalbama apie džerimanderingą


      Lietuvos žinios 2013.10.11
      Mažvydas Jastramskis
      Apygardų braižymas: matematinio principo negana

      Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) siū­lo ko­re­guo­ti vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ri­bas. Pa­gal da­bar­ti­nį pro­jek­tą, be ki­tų po­ky­čių, Vil­niaus mies­te at­si­ras­tų dvi pa­pil­do­mos apy­gar­dos, o Šiau­liai ir Kau­nas po vie­ną ne­tek­tų. Šis siū­ly­mas - ge­ra pro­ga pa­ko­men­tuo­ti tiek Sei­mo rin­ki­mų sis­te­mą, tiek su ja su­si­ju­sį VRK dar­bą.

      VRK ini­ci­juo­ja­mų pert­var­kų pa­grin­di­mas yra ma­te­ma­ti­nis ir par­em­tas lo­gi­ka, kad rin­kė­jų skai­čius apy­gar­do­se tu­rė­tų bū­ti pa­na­šus (...)

      Ta­čiau ape­liuo­jant tik į ma­te­ma­ti­nį as­pek­tą ir rin­kė­jų skai­čiaus vie­no­du­mo pri­nci­pu par­em­tą ge­rą­ją pra­kti­ką pra­lei­džia­mas ki­tas svar­bus da­ly­kas - tai, kad apy­gar­dų ri­bos da­ro įta­ką rin­ki­mų re­zul­ta­tams rep­re­zen­ta­ci­niu po­žiū­riu. Pa­pras­tai kal­bant, kon­kre­čios vi­suo­me­nės gru­pės - par­ti­jos - dėl rin­ki­mų sis­te­mos ypa­tu­mų ga­li gau­ti dau­giau vie­tų at­sto­vau­ja­mo­je ins­ti­tu­ci­jo­je, ne­gu joms pri­klau­sy­tų pro­por­ciš­kai. Ki­ta ver­tus, įma­no­mas ir prieš­in­gas sce­na­ri­jus: kai su­da­ro­mos są­ly­gos tam, kad at­ski­ra gru­pė gau­tų ma­žiau vie­tų, pa­ly­gin­ti su rea­liu jai pri­klau­san­čių na­rių pro­cen­tu ša­ly­je.

      Rin­ki­mų sis­te­mų teo­ri­jo­je ir pra­kti­ko­je eg­zis­tuo­ja są­vo­ka, ku­ri api­bū­di­na si­tua­ci­ją, kai apy­gar­dos są­mo­nin­gai nu­brai­žo­mos taip, kad vie­noms par­ti­joms bū­tų už­ti­kri­na­mos „sau­gios apy­gar­dos“ (pa­vyz­džiui, su 60 proc. par­ama). Ki­tų jė­gų rė­mė­jai to­kiu at­ve­ju, at­siž­vel­giant į apy­gar­dų iš­dės­ty­mą, pa­lie­ka­mi ar­ba su nuo­sto­lin­gai di­de­lė­mis ma­žu­mo­mis (pa­vyz­džiui, 40 proc.), ar­ba su ge­ro­kai per di­de­lė­mis dau­gu­mo­mis (pa­vyz­džiui, 80 proc.), tad bend­ro­je man­da­tų aps­kai­to­je pra­lai­mi. Tai va­di­na­ma­sis gerrymandering, ku­ris ne­tu­ri ana­lo­go lie­tu­vių kal­bo­je. Gal­būt to­dėl, jog mū­sų ša­ly­je apie tai kal­bė­ti iki šiol ven­gia­ma.

      Tar­tu uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius eme­ri­tas Rei­nas Taa­ge­pe­ra ter­mi­ną ger­ry­man­de­ring var­to­ja api­bū­din­da­mas rin­ki­mų sis­te­mų pa­to­lo­gi­ją, ku­ri iš­krai­po re­zul­ta­tus
      (...)

      Vie­nas ženk­lų, kad Lie­tu­vo­je ger­ry­man­de­ring šiek tiek vis dėl­to vei­kia - len­kiš­kos po­pu­lia­ci­jos iš­sklai­dy­mas. Net ir ne­ma­tant geog­ra­fi­nio apy­gar­dų ir apy­lin­kių že­mė­la­pio, iš rin­ki­mų re­zul­ta­tų ga­li­ma spręs­ti, kad ji yra su­kon­cen­truo­ta (pa­na­šu į nuo­sto­lin­gai di­de­lę dau­gu­mą) vie­no­je apy­gar­do­je – Vil­niaus-Šal­či­nin­kų. Dar dvie­jo­se apy­gar­do­se (Šir­vin­tų-Vil­niaus ir Vil­niaus-Tra­kų), ne­pai­sant iš­sklai­dy­mo, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA) per an­trą­jį tu­rą pa­pras­tai su­ge­ba lai­mė­ti man­da­tus (ta­čiau ne vi­sa­da). Ki­ta ver­tus, yra to­kių apy­gar­dų, pa­vyz­džiui, Va­rė­nos-Ei­šiš­kių, kur LLRA kan­di­da­tas pa­ten­ka į an­trą­jį tu­rą, ta­čiau ja­me šan­sų lai­mė­ti ne­tu­ri.
      (...)

      Da­bar­ti­nis apy­gar­dų skirs­ty­mas ig­no­ruo­ja tai, kad per­si­den­giant sa­vi­val­dy­bių ri­boms (į kai ku­rias apy­gar­das pa­ten­ka ke­lių sa­vi­val­dy­bių apy­lin­kės) "iš­blun­ka" vie­tos va­du­kų įta­ka Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tams. Vie­ša pa­slap­tis Lie­tu­vos po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me yra tai, kad tam ti­krų par­ti­jų do­mi­na­vi­mas sa­vi­val­do­je joms su­tei­kia ge­res­nes star­ti­nes po­zi­ci­jas ki­tuo­se rin­ki­muo­se.

      Tai ypač ak­tua­lu to­kiais at­ve­jais, kai apy­gar­da yra iš dvie­jų sa­vi­val­dy­bių, ku­rių vie­no­je - aiš­kiai do­mi­nuo­jan­ti po­li­ti­nė jė­ga. Pra­kti­nis pa­vyz­dys - Laz­di­jų-Drus­ki­nin­kų apy­gar­da. Ka­dan­gi Drus­ki­nin­kuo­se nuo 2002 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mų vi­siš­kai do­mi­nuo­ja so­cial­de­mo­kra­tai (gau­na dau­giau kaip 50 proc. bal­sų), de­ši­nie­ji čia ne­tu­ri šan­sų net ir at­siž­vel­giant į tai, kad Laz­di­jų sa­vi­val­dy­bė­je jiems se­ka­si ga­na ne­blo­gai. Ne­si­kei­čiant ap­tar­tiems veiks­niams, šio­je apy­gar­do­je vi­sa­da lai­mės so­cial­de­mo­kra­tai.
      (...)

      http://lzinios.lt/lzinios/komentarai...-negana/165068
      Turbūt pirmą kartą mūsų žiniasklaidoje žodis džerimanderingas buvo pavartotas 2012 m. rugpjūčio mėnesio straipsnyje, kur vienas konservatorius neigė esant džerimanderingą, kai per anuos rinkimus dvi mažos lenkų apylinkės buvo perkeltos prie lietuviškos apygardos.
      Dabar į tą pačią Molėtų-Švenčionių apygardą ketinama perkelti dar 8 Vilniaus rajono apylinkes.

      Bet lygiai taip pat bus nepatenkinti kokio dešiniųjų dominuojamo rajono rinkėjai, jei bus bus perkelti prie kairiųjų dominuojamos apygardos ir atvirkščiai (pvz., ir dabar Kauno rajono šiaurinės dalies konservatorių šalininkai išsirenka "savo" atstovą iš Kėdainiuose populiaresnių darbiečių). Tokių atvejų daugės, kai nuo kaimyninio rajono bus "nugnybiama" po porą apylinkių.
      Po 10 metų, kai įvyks gyventojų surašymas vėl teks arba susitaikyti su 1,5 karto viena už kitą didesnėmis apygardomis, arba iš naujo veltis į aistras braižant apygardų ribas.


      Vis dėlto ta sistema, kai Lietuva padalinama į kelias daugiamandates apygardas ir ten
      balsuoja už sąrašus turi kuo toliau, tuo daugiau privalumų.
      Pasikeitus gyventojų skaičiui mandato perkėlimas iš vienos apygardos į kitą be jokio ribų perbraižymo sukeltų turbūt ne daugiau emocijų, kai kelios šalys susimetė po europarlamentaro mandatą, kol sukrapštė 11 ar 12 mandatų Kroatijai (neskaitant kokios teritorijos su mažesniu mandatų skaičiumi politikų papurkštavimų vietos spaudoje).

      Comment


       #26
       Parašė Romas

       Vis dėlto ta sistema, kai Lietuva padalinama į kelias daugiamandates apygardas ir ten
       balsuoja už sąrašus turi kuo toliau, tuo daugiau privalumų.
       Tikrai, manyčiau, visuomenė pribrendo tam.
       Tačiau šiuo atveju kompaktiškai gyvenančių mažumų apsiskelbę atstovai kaip tik turės mažiau galimybių nei dabar

       Comment


        #27
        Ghmm.. Įdomus argumentas buvo Kauno dienoje - atseit Kaune mažėja rinkėjų, tad reikia mažinti renkamų Seimo narių skaičių. Vadovaujantis tokia logika - Lietuvoje mažėja gyventojų, tad proporcingai reikia mažinti ir Seimo narų skaičių. Kaži kodėl nėra diskusijos ta tema?

        Comment


         #28
         Parašė udrius Rodyti pranešimą
         Ghmm.. Įdomus argumentas buvo Kauno dienoje - atseit Kaune mažėja rinkėjų, tad reikia mažinti renkamų Seimo narių skaičių. Vadovaujantis tokia logika - Lietuvoje mažėja gyventojų, tad proporcingai reikia mažinti ir Seimo narų skaičių. Kaži kodėl nėra diskusijos ta tema?
         Buvo veiksmų ir ta linkme. Tik kad nesurinko pakankamai gyventojų parašų, kad inicijuoti referendumą šiuo klausimu. Buvo siūlymų mažinti iki 101 seimo nario...

         Comment


          #29
          BNS 2013 m. gruodžio 27 d. 10:29
          VRK perbraižo apygardų ribas
          Rudenį pristačiusi projektą dėl Seimo rinkimų apygardų ribų keitimo Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) jį toliau svarstyti ketina jau po prezidento bei Europos Parlamento rinkimų pavasarį. (...)
          Komisijos vadovas prognozuoja, kad sprendimai dėl apygardų ribų keitimo turėtų būti patvirtinti iki 2015 metų, kad kandidatai galėtų pasiruošti Seimo rinkimams 2016-aisiais.

          http://www.delfi.lt/news/daily/lithu....d?id=63619762

          Comment


           #30
           Parašė Eimantas Rodyti pranešimą
           Įdomu kaip keistųsi rezultatai jei Vilniuje ir rajone deklaruotų gyvenamąją vietą žmonės atvažiavę iš visos Lietuvos, bet jau galutinai ten įsikūrę.
           Tada reikėtų perbraižyti Seimo rinkimų apygardų ribas.
           Absoliuti žodžio laisvė - demokratinės valstybės pagrindas.

           Comment


            #31
            Seimo rinkimų apygardų ribas ir taip reikės perbraižyti. Tarp kitko tas dabar ir vyksta. Turėtų padaryti iki sekančių seimo rinkimų.

            Comment


             #32
             Parašė Aleksio Rodyti pranešimą
             Tada reikėtų perbraižyti Seimo rinkimų apygardų ribas.


             Kodėl?
             GE. Tbilisis / თბილისი | GE. Batumis / ბათუმი | GE. Aukštutinė Svanetija / ზემო სვანეთი

             Comment


              #33
              Parašė darijusk
              Nebeatitinka geriausios praktikos: Vilniuje ir Vilniaus raj. praktiškai visos apygardos viršyja 40 000 rinkėjų, tuo metu kai kokiame Kaune ar Švenčionyse turi tik apie 30 000.
              Lietuvių - lenkų temoje pradėtos diskusijos apie rinkimų apygardų dydį ir ribas pratęsiamos šioje temoje.

              Comment


               #34
               BNS 2015-09-13
               Siūloma perbraižyti rinkimų apygardų ribas
               Ki­tą­met vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams siū­lo­ma keis­ti be­veik pu­sės - ma­žiau­siai 34 - vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ri­bas. 87 rin­ki­mų apy­lin­kės iš esa­mų 2003 tu­rė­tų bū­ti pri­skir­tos nau­joms apy­gar­doms.

               Pro­jek­to au­to­rius Vil­niaus uni­ver­si­te­to Gam­tos fa­kul­te­to lek­to­rius Ro­lan­das Tu­čas BNS sa­kė, kad ki­tiems me­tams siū­lo­mi pa­kei­ti­mai yra kos­me­ti­niai.
               „Di­džiau­si pa­kei­ti­mai bu­vo Vil­niaus re­gio­ne. Tar­ki­me, da­lies Vil­niaus mies­to rin­ki­mų apy­lin­kių ne­bu­vo ga­li­ma jung­ti prie Vil­niaus apy­gar­dų, nes jos jau bū­tų per di­de­lės. Jos bu­vo at­skir­tos pie­ti­nė­je Vil­niaus da­ly­je ir jung­tos prie ra­jo­no apy­gar­dų. (...)
               Pa­kei­ti­mų siū­lo­ma da­ry­ti ir Šiau­rės Lie­tu­vo­je, Šiau­lių kraš­te, nes ten rin­kė­jų ge­ro­kai su­ma­žė­jo. (...)

               „Su­si­da­rė to­kia si­tua­ci­ja per 20 me­tų, kad tos kai­miš­kos apy­gar­dos yra la­bai ma­žos, ar­ti že­miau­sios ri­bos, o tos di­džio­sios yra la­bai di­de­lės, ar­ti vir­šu­ti­nės ri­bos, kaip Vil­niaus re­gio­ne ir Vil­niaus mies­te. 40 proc. yra skir­tu­mas tarp di­džiau­sios ir ma­žiau­sios apy­gar­dų. Va­di­na­si, vil­nie­čių bal­sas yra ma­žiau ver­tas, nes apy­gar­do­je vis tiek ren­ka­mas vie­nas Sei­mo na­rys“, - tei­gė R.Tu­čas.
               Da­bar esa­ma rin­ki­mų apy­gar­dų, kur rin­kė­jų skai­čius vir­ši­ja 40 ir net 50 tūkst., ir to­kių, kur ne­sie­kia 30 tūks­tan­čių.

               ---

               R.Tu­čas tuo pa­čiu par­en­gė 2020 me­tų Sei­mo rin­ki­mams skir­tą vien­man­da­čių apy­gar­dų ri­bų že­mė­la­pį, ku­ris iš es­mės keis­tų apy­gar­dų ri­bas ir su­skirs­ty­mą.

               Pa­gal šį pro­jek­tą, Vil­niaus mies­te vie­toj de­šim­ties apy­gar­dų siū­lo­ma su­for­muo­ti 13 rin­ki­mų apy­gar­dų, Kau­ne vie­toj aš­tuo­nių lik­tų sep­ty­nios, Šiau­liuo­se vie­toj ke­tu­rių, įskai­čiuo­jant da­bar­ti­nę Šiau­lių kai­miš­ką­ją, - lik­tų trys. Da­lį Šiau­lių kai­miš­ko­sios apy­gar­dos siū­lo­ma pri­jung­ti prie Kel­mės, kur la­bai trūks­ta rin­kė­jų, ki­ta da­lis bū­tų pri­jung­ta prie Jo­niš­kio ir pa­va­din­ta Žiem­ga­los apy­gar­da, o iš li­ku­sios Kur­šė­nų ir Dai­nų da­lies bu­vo su­da­ry­ta Šiau­lių-Kur­šė­nų apy­gar­da. Auš­ros ir Sau­lės vien­man­da­tės rin­ki­mų apy­gar­dos lik­tų, tik kis­tų jų ri­bos.

               Vie­na apy­gar­da su­ma­žė­tų Aly­tu­je. Klai­pė­do­je siū­lo­ma pa­lik­ti Da­nės, Ma­rių, Bal­ti­jos ir Pa­jū­rio apy­gar­das. Tik iš Pa­jū­rio apy­gar­dos bū­tų iš­im­ta Pa­lan­ga ir pri­jung­ta prie Kre­tin­gos apy­gar­dos.

               R.Tu­čo tei­gi­mu, brai­žy­da­mas nau­jas rin­ki­mų apy­gar­dų ri­bas, jis at­siž­vel­gė į de­mog­ra­fi­nes ten­den­ci­jas, emig­ra­ci­jos srau­tus, gy­ven­to­jų su­dė­tį, sa­vi­val­dy­bių ri­bas, tra­di­ci­jas. (...)

               Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas BNS sa­kė, kad 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mams dar no­ri­ma pa­lik­ti nuo­sta­tą, jog nuo­kry­pis nuo vi­du­ti­nio rin­kė­jų vi­so­se vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se skai­čiaus ga­li bū­ti ne dau­giau kaip 20 pro­cen­tų. Tuo me­tu 2020 me­tams rin­ki­mų apy­gar­dų ri­bos brai­žy­tos jau lai­kan­tis Eu­ro­pos Ta­ry­bos re­ko­men­da­ci­jų, kad mi­nė­tas nuo­kry­pis ne­ga­li vir­šy­ti 10 pro­cen­tų.

               „Mū­sų ši­tie pla­nai ga­li su­ir­ti, nes da­bar­ti­nis rin­ki­mų įsta­ty­mas aps­kųs­tas Kons­ti­tu­ci­niam Teis­mui. Jei­gu jis nu­spręs, kad 20 proc. nuo­kry­pis ne­ati­tin­ka Kons­ti­tu­ci­jos, ta­da rei­kės jau 2016 me­tams pri­im­ti pro­jek­tą dėl 10 proc. nuo­kry­pio“, - svars­tė Z.Vai­gaus­kas.

               Pa­gal įsta­ty­mą, rin­ki­mų apy­gar­dų ri­bas tvir­ti­na VRK. Z.Vai­gaus­ko tei­gi­mu, šiuo me­tu vie­šai pa­skelb­ti abu pro­jek­tai, kad ir rin­kė­jai, ir po­li­ti­kai ga­lė­tų su jais su­si­pa­žin­ti bei teik­ti pa­siū­ly­mus.

               Ar­ti­miau­si Sei­mo rin­ki­mai vyks 2016 me­tų ru­de­nį. Lie­tu­vo­je 71 par­la­men­ta­ras ren­ka­mas vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, 70 - pa­gal par­ti­jų kan­di­da­tų są­ra­šus.

               http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/si...u-ribas/208800

               Comment


                #35
                2012-2016 m. seimo rinkimų apygardų ribos

                Keli žemėlapiai iš VRK puslapio apie 2016 metams numatomus kosmetinius paketimus
                Paspaudus paveikslus - pilnas vaizdas

                1. Esamos apygardos ir rinkėjų skaičiaus nukrypimas nuo vidurkio


                2. Apygardų ribų korekcija


                3. Turbūt aiškesnis vaizdas.
                Apygardos, kurios per 2016 m. rinkimus padidėtų kaimyninių sąskaita                Daugiau žemėlapių ir projektų: http://www.vrk.lt/rinkimu-apygardu-pakeitimo-projektai

                Comment


                 #36
                 2012-2016 m. seimo rinkimų apygardų ribos

                 Vilniaus regione jau 2016 metų rinkimuose numatomi didžiausi pokyčiai


                 Vilniaus regiono žemėlapis
                 Praplečiama 70. Varėnos Šalčininkų apygarda, kurioje labiausiai skirtingas pasiskirstę rinkėjai - dabar joje bus daugiau lenkiškų rinkėjų. Reikia skaičiuoti, kiek kokiso tauytybės rinkėjų ten bus.
                 Šioje apygardoje per 2015 m. pakartotinius rinkimus dėl išsibarsčiusių lietuvių balsų net su senomis ribomis lenkų kandidatui antrame ture vos pritrūko balsų atstovauti ir Varėnos rinkėjus. Jei lietuvių rinkėjai ateityje bus pasyvesni, jie gales kalbėti apie džerimanderingą - kas 20 metų galimai ir vyksta vyksta šioje apygardoje, tik kitos rinkėjų dalies atžvilgiu (jie surenka 35-40 % balsų, bet niekada neišrenka savo kandidato vienmandatėje apygardoje).

                 Vilniaus rajono sąskaita praplečiama 54. Molėtų - Švenčionių apygarda.
                 Ten Vilniaus rajono balsuotojų balsai vienmandatėje apygardoje nieko nelems - viską spręs Molėtų rinkėjų balsai.                 Vilniaus m. apygardų žemėlapis
                 Pietinė Vilniaus dalis, kurioje daugiau lenkų ir rusų, keliauja į 57. Vilniaus-Trakų ir 56. Vilniaus - Šalčininkų apygardą.
                 Ribų išlyginimas turbūt padarys aiškesnį suskirstymą. Likusiame Vilniaus mieste lengviau savo elektoratą pasieks konservatoriai ir liberalai.

                 http://www.vrk.lt/rinkimu-apygardu-pakeitimo-projektai

                 Comment


                  #37
                  2020 m. rinkimų apygardų ribos (projektas)                  Lietuvos rinkiminių apygardų ribų žemėlapis (projektas 2020 m. rinkimams)
                  - Vilniuje vietoje 11 būtų 13 apygardų,
                  - Kaune - vietoje 9- 8
                  - Šiauliuose - vietoje 4- 3

                  http://www.vrk.lt/documents/10180/59...d-16b3026f6bfe

                  Argumentai surašyti atskirame dokumente: http://www.vrk.lt/documents/10180/59...8-8695c19f1db1

                  Kol kas sunku pasakyti visus suskirstymo privalumus trūkumus
                  Tačiau projekto autoriaus faktinė analizė yra gana išsami, o projekto argumentacija atrodo įtikinanti (pvz., regionuose su mažėjančiu gyventojų skaičiumi iš karto uždėta "atsarga" virš vidurkio)
                  http://www.vrk.lt/documents/10180/597797

                  Visi LR Seimo apygardų ribų projektai: http://www.vrk.lt/rinkimu-apygardu-pakeitimo-projektai

                  Comment


                   #38
                   Rinkiminių apygardų ribų perbraižymo projekto atpasakojimas yra "Veide" ir "Delfyje"

                   Aušra Lėka, „Veidas“
                   2015 m. rugsėjo 23 d. 18:01

                   Lietuvą valdo senstanti mažuma
                   Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/daily/lithu....d?id=69063598

                   Vilniečių, kurie sudaro beveik penktadalį Lietuvos gyventojų, teisė būti atstovaujamiems Seime yra maždaug trečdaliu menkesnė nei mažėjančių, senstančių, skurdesnių ir mažesnio išsilavinimo vietovių gyventojų. Pagaliau parengtas projektas tokiai situacijai keisti.

                   Konservatorius Donatas ***ir „darbietis“ Šarūnas *** Seime turi vienodas galias, nors pirmasis atstovauja 44 254 rinkėjams, o antrasis – vos 27 160. Vadinasi, D.Jankausko rinkėjo balsas vertas 38,6 proc. mažiau nei Š.Biručio.

                   http://www.delfi.lt/news/daily/lithu....d?id=69063598

                   Comment


                    #39
                    Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
                    2015 m. spalio 20 d. Nutarimas Nr. KT27-N16/2015
                    "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies (2012 m. lapkričio 6 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

                    nutaria:

                    Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies (2012 m. lapkričio 6 d. redakcija; Žin., 2012, Nr. 132-6666) nuostata „Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,8 iki 1,2 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus“ tiek, kiek pagal ją leidžiamas iki 20 proc. rinkėjų vienmandatėje rinkimų apygardoje skaičiaus nuokrypis nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 daliai

                    http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1518

                    Comment


                     #40
                     Po Konstitucinio teimo nutarimo dėl apygardų dydžio buvo visokių pasisakymų - nuo perėjimo vien prie daugiamamndatės sistemos, ar tik vienmandatės.

                     2015.10.28 BNS
                     Seime sutarta koreguoti apygardų ribas
                     Seimo pirmininkė taip pat pabrėžė, jog VRK nesivadovaus mokslininkų parengtu projektu dėl apygardų ribų keitimo 2020 metams, nes jis parengtas įvertinus ir galimą rinkėjų srautų judėjimą, tad neatitinka dabartinės situacijos. (...) Jis tikrai nupaišytas su didele prognoze į priekį, ir šiems metams galima būtų padaryti ženkliai mažiau pakeitimų ir mažiau išardant rinkimų apygardų. 2020 metų projektas yra paruoštas su prognoze visų emigracijos galimų tendencijų, todėl šiai dienai labai daug keičiasi apygardų ir kolegos išsakė daug pastabų“, - pažymėjo L.Graužinienė.

                     http://kauno.diena.lt/naujienos/liet...u-ribas-717333
                     Nepaisant emocijų (ypač iš netenkančių apygardų deputatų) Seimas 2015.11.19 priėmė rinkimų įstatymų pakeitimo projektą
                     Dar reikia kažkokoių provedūrų, kad jis įsigaliotų.
                     LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-2721 51, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 25, 26, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 51, 55, 56, 61, 671, 89, 91, 92 IR 97 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
                     (...)
                     „9 straipsnis. Rinkimų apygardų sudarymas

                     1. Rinkimams organizuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos teritorija dalijama į 71 vienmandatę rinkimų apygardą, atsižvelgiant į rinkėjų skaičių rinkimų apygardoje, Lietuvos Respublikos teritorijos suskirstymą į vienmandates rinkimų apygardas per ankstesnius Seimo rinkimus ir administracinį teritorinį padalijimą. Rinkimų apygarda sudaroma iš bendrą ribą turinčių rinkimų apylinkių. Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,8 0,9 iki 1,2 1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus. Vyriausioji rinkimų komisija, likus ne mažiau kaip 95 dienoms 210 dienų iki rinkimų, nustato ir, likus ne mažiau kaip 90 180 dienų iki rinkimų, savo interneto svetainėje skelbia rinkimų apygardas sudarančių rinkimų apylinkių sąrašą, jų balsavimo būstinių adresus ir telefonus, apygardos rinkėjų skaičių, apygardų rinkimų komisijų adresus ir telefonus. (...)“

                     http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpai...093996&p_tr2=2

                     Comment

                     Working...
                     X