Skelbimas

Collapse
No announcement yet.

Maišiagalos dvaras, Vilniaus r.

Collapse
X
 
 • Filtrai
 • Laikas
 • Show
Clear All
new posts

  Maišiagalos dvaras, Vilniaus r.

  Maišiagalos dvaras
  Nuo 14 a. pab. rašytiniuose šaltiniuose minimas Didžiajam kunigaikščiui priklausęs Maišiagalos dvaras. Valdovo priklausomybėje miestelio teritorija, o drauge ir dvaras, išbuvo iki 18 a. pab., keitėsi tik vietovės laikytojai. Pastaraisiais 17 a. buvo Sapiegos, Tyzenhauzai, 18 a. Eperješai, pastarojo šimtmečio pabaigoje Maišiagalos dvaras, iki tol priklausęs valdovui, tapo privačia Vilniaus vyskupo Ignoto Masalskio valda. 1794 m. sukilimo metu žuvus I. Masalskiui, valda atiteko Potockiams, vėliau Valavičiams, paskutiniaisiais dvaro valdytojais tapo Hauvaltų giminės atstovai, gyvenę Maišiagaloje iki Antrojo pasaulinio karo. Onuprijaus Hauvalto iniciatyva 1806-1812 m. pastatyti klasicistiniai dvaro rūmai. Rūmų projekto autorius – žinomas to meto Vilniaus architektas profesorius Mykolas Šulcas.
  Po Antrojo pasaulinio karo rūmai buvo apgyvendinti vietos gyventojų. 8 deš., atlikus rekonstrukcijos darbus, pastate įrengtos Maišiagalos tarybinio daržininkystės ūkio administracinės patalpos.
  Nuo 1992 m. dvaro rūmų pastate įsikūrusi Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinė mokykla. 1996 m. kunigaikščio Algirdo vardu mokykla pavadinta neatsitiktinai. Dvaro rūmų pastatas įsikūręs Algirdo piliakalnio papėdėje. Pasak lenkų kronikininko J. Dlugošo, kunigaikštis Algirdas kurį laiką gyveno Maišiagaloje, o 1377 m. pagonišku papročiu palaidotas netoliese esančiame Kukovaičio miške.
  Iki šių dienų išlikę ne tik dvaro rūmai, bet ir kiti dvaro sodybos statiniai ar jų fragmentai.
  http://www.ldkalgirdo.vilniausr.lm.lt/apiedvara.html

  2009 12 02  Paskutinis taisė Almis; 2010.12.07, 00:44.

  #2
  Piliakalnis


  Šiai liepai nemažai metų...
  Paskutinis taisė Almis; 2010.12.07, 00:45.

  Comment


   #3
   Kiti pastatai:
   Turbūt kumetynas iš toliau


   Bravoras ir prie jo


   Arklidės


   Svirnas


   Dabar kavinė. Lyg ir nepriklausė dvarui
   Paskutinis taisė Almis; 2010.12.07, 00:46.

   Comment


    #4
    Langai sudėti dvaro rūmuose - tragiški
    DINGĘS MIESTAS - MERKINĖ <<

    Comment


     #5
     Foto 2011.08

     Buv. svirnas prie parkingo


     Ten niekas nepasikeitė, išskyrus tai, kad lietuviška LDK Algirdo mokykla išsikėlė į naują pastatą, o čia veikia kultūros centras


     Kelios skulptūros parkelyje


     Comment


      #6
      Čia tokia šiek tiek savotiška balkono atmaina


      Vaizdas nuo terasos
      Užsiėmimų tvarkaraštis


      Paskutinis taisė Romas; 2011.11.03, 19:46. Priežastis: Papildyta

      Comment


       #7
       Kelios vertikalios Maišiagalos dvaro nuotraukos
       Comment


        #8
        Šoninis (šiaurinis) fasadas


        Šoninis (pietinis) fasadas

        Comment


         #9
         Pietinis ir vakarinis fasadai


         Vakarinis fasadas.
         Sovietmečiu sudėti langai išties atrodo nekaip
         Comment


          #10
          Kelios didesnės Maišiagalos dvaro nuotraukos
          Foto 2011.08

          Comment


           #11
           Prastai atrodo tie langai...
           DINGĘS MIESTAS - MERKINĖ <<

           Comment


            #12
            Bet geriau, nei griūvantis dvaras...
            ______________
            The Division Bell

            Comment


             #13
             Panašu, kad ateina geresni laikai:

             Maišiagalos dvaro sodybos rūmų, pritaikant juos kultūros ir tradicinių amatų centrui, rekonstravimo darbų pirkimas
             www.cvpp.lt

             DINGĘS MIESTAS - MERKINĖ <<

             Comment


              #14
              Remontuojamas Maišiagalos dvaras.

              Comment


               #15
               Maišiagalos dvaras 1924

               http://www.radzima.org/pl/object-photo/5616.html

               Comment


                #16
                "Lietuvos žinios" 2016-01-25
                Maišiagala ruošiasi renovuoto dvaro atidarymui
                Už 25 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus esan­ti Mai­šia­ga­la at­nau­ji­no prieš 200 me­tų pa­sta­ty­tą dva­rą, į ku­rį pa­kvies riš­ti ver­bų, vir­ti mui­lo, kur­ti kar­pi­nių bei mo­ky­tis ki­to­kių nau­din­gų bei ma­lo­nių ama­tų.
                Vil­niaus ra­jo­no Mai­šia­ga­los mies­te­lis ruo­šia­si re­no­vuo­to dva­ro ati­da­ry­mui. Hou­val­to rū­mais va­di­na­mo sta­ti­nio su­tvar­ky­mas vi­suo­me­nės reik­mėms kai­na­vo kiek dau­giau nei mi­li­jo­ną eu­rų
                (...)

                Vilniaus r. sav. nuotrauka

                Mai­šia­ga­los se­niū­nas Ste­fa­nas Or­ševs­kis „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­brė­žė, jog rū­pin­tis Hou­val­to rū­mų re­no­va­vi­mu pra­dė­ta 2011-ai­siais, į nau­ją pa­sta­tą iš­kė­lus juo­se gy­va­vu­sią Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Al­gir­do vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, pa­sta­ruo­ju me­tu ta­pu­sią gim­na­zi­ja. „Iš­kė­lus mo­kyk­lą, rū­muo­se vei­kė bib­lio­te­ka, bū­rė­si sa­vi­veik­li­nin­kai, rink­da­vo­si vie­tos bend­ruo­me­nė.

                Ta­čiau rei­kė­jo gel­bė­ti pa­čius rū­mus, nes su­kiu­žus jų sto­gui van­duo jau bu­vo pra­dė­jęs ar­dy­ti pa­sta­to sie­nas“, – pa­sa­ko­jo Mai­šia­ga­los se­niū­nas. Jis džiau­gė­si, jog Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės par­eng­tam dva­ro re­no­va­vi­mo pro­jek­tui įgy­ven­din­ti bu­vo gau­ta ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų. Dve­jus me­tus vy­kę re­no­va­vi­mo dar­bai jau baig­ti, ko­vo mė­ne­sį pla­nuo­ja­mas iš­kil­min­gas su­tvar­ky­to pa­sta­to ati­da­ry­mas.


                Vilniaus r. sav. nuotrauka

                Se­niū­no S. Or­ševs­kio tei­gi­mu, di­de­lės vil­tys de­da­mos į Mai­šia­ga­los dva­re įsi­kur­sian­tį Vil­niaus kraš­to et­nog­ra­fi­jos mu­zie­jaus fi­lia­lą – Mai­šia­ga­los tra­di­ci­nių ama­tų cen­trą. „Džiau­gia­mės tu­rė­sian­tys ga­li­my­bę ama­tų cen­tre pa­tys iš­mok­ti riš­ti ver­bas bei šio iš­skir­ti­nai Vil­niaus kraš­te puo­se­lė­ja­mo me­no pa­kvies­ti pa­si­mo­ky­ti ama­tų cen­tro lan­ky­to­jus“, – sa­kė se­niū­nas.

                http://lzinios.lt/lzinios/Gimtasis-k...darymui/216567

                Comment


                 #17
                 Foto 2016.04

                 Rytinis fasadas
                 Vakarinis fasadas


                 Comment


                  #18
                  Čia Maišiagalos karčema, vaizdas iš bažnyčios šventoriaus, 1924 m.

                  http://www.miestai.net/forumas/showp...4&postcount=63

                  Comment

                  Working...
                  X