Skelbimas

Collapse
No announcement yet.

[VLN] Mykolo Lietuvio g. (būsimasis Šiaurinis aplinkkelis)

Collapse
X
 
 • Filtrai
 • Laikas
 • Show
Clear All
new posts

  Visa byla yra e-teismuose.
  Dar vienas piktnaudžiavimas teise. Dėl 8 namų, kurie atsirado, kai buvo aišku,kad bus tiesaima gatvė, dar kartą stabdomas projektas. Tūkstančiai Santariškių, Bajorų ir Balsių gyventojų dar dešimtmetį turės strigti kamščiuose.


  2020.05.13 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
  BYLA EA-202-502/2020
  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Višinskienės,
  teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo asociacijos „Visorių slėnio gyventojų bendruomenė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos „Visorių slėnio gyventojų bendruomenė“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai (tretieji suinteresuoti asmenys – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, uždaroji akcinė bendrovė „Infraplanas“, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius ir savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“) dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

  Teisėjų kolegija
  Nustatė

  1.
  Pareiškėjas asociacija „Visorių slėnio gyventojų bendruomenė“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendruomenė) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir atsakovas, Agentūra) 2018 m. sausio 5 d. sprendimą Nr. (28.7)-A4-149 „Dėl planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste galimybių“ (toliau – ir Sprendimas) ir perduoti planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Agentūrai nagrinėti iš naujo.

  2.
  Pareiškėjas paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Savivaldybės administracija) direktoriaus 2014 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 30-1079 yra pradėtas rengti apie 26,16 ha teritorijos detalusis planas Mykolo Lietuvio gatvei tiesti. Mykolo Lietuvio gatvė kaip B1 kategorijos gatvė yra numatyta šiuo metu galiojančio bendrojo plano susisiekimo tinklo plėtros sprendiniuose, o jos raudonosios linijos iš esmės sutampa su žemės sklypų, esančių ( - ), ribomis. Suinteresuota visuomenė išreiškė susirūpinimą dėl planuojamos gatvės keliamo triukšmo bei taršos ir paprašė įvertinti galimą kitą jos užsakymu parengtą pasiūlymą kaip alternatyvą, t. y. apie 50 m perkeliant planuojamos gatvės raudonąsias linijas nuo minėtų žemės sklypų ribų. 2017 m. birželio 29 d. buvo paskelbta informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (toliau – ir PAV) ataskaitą, vėliau ši ataskaita pakoreguota. Pareiškėjas, nesutikdamas su koreguota PAV ataskaita atsakovui pateikė skundą dėl galbūt padarytų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai. Atsakovas nutarė įvertinti Bendruomenės pastabas ir PAV dokumentų rengėjui nurodė papildyti ir pataisyti ataskaitą. Vėliau pareiškėjas gavo pranešimą, kad Agentūra priėmė skundžiamą Sprendimą, kuriame nurodyta, jog planuojama ūkinė veikla – Mykolo Lietuvio gatvės tiesimas, įvertinus jos pobūdį, poveikį gamtinei aplinkai, visuomenės sveikatai ir socialinei aplinkai pagal parengtą PAV ataskaitą, įgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas aplinkosaugines priemones, įvykdžius šio Sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas, yra leistina pagal pirmą ir antrą veiklos alternatyvas.

  3.
  Pareiškėjo nuomone, PAV ataskaitoje buvo netinkamai įvertintas triukšmo poveikis. Nėra aišku, kokiu pagrindu pasikeitė PAV programoje ir PAV ataskaitoje nurodytas prognozuojamas eismo intensyvumas. Eismo intensyvumo pokytis reikšmingas, nes šis parametras svarbus modeliuojant duomenis kompiuterinėse programose, o esant tokiam skirtumui rezultatai gali svariai skirtis. Bendruomenės užsakymu uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „R.A.C.H.E.L Consulting“ atlikto akustinio triukšmo įvertinimo ataskaitoje nustatyta, kad pagal atliktus triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatus matyti, jog perspektyvaus transporto srauto keliamas triukšmas gyvenamųjų pastatų aplinkoje viršys ribines visais paros laikotarpiais. Šie skaičiavimai, kurie buvo atlikti naudojant tą pačią programinę įrangą ir metodiką, buvo pateikti kartu su suinteresuotos visuomenės pasiūlymais, tačiau PAV ataskaitos rengėjas jų nevertino ir dėl jų išsamiai ir argumentuotai nepasisakė. Todėl nebuvo pašalintos abejonės dėl PAV ataskaitoje vertinto triukšmo poveikio visuomenės sveikatai pagrįstumo. Tai leidžia teigti, kad PAV ataskaita parengta netinkamai įvertinus vieną iš esminių aplinkos veiksnių visuomenės sveikatai. Be to, pagal Savivaldybės administracijos informaciją, projektuojamoje gatvėje bus leistinas sunkiojo transporto eismas, tačiau atliekant tiek eismo intensyvumo, tiek triukšmo, tiek oro taršos skaičiavimus, duomenys apie sunkųjį transportą buvo eliminuoti ir neįvertinti. PAV ataskaitoje numatytos rekomenduojamos priemonės triukšmo poveikiui sumažinti (tylioji asfalto danga, kuri efektyvi tik esant didesniam automobilių greičiui) yra nepakankamos ir turėjo būti numatytos papildomos apsaugos priemonės, pvz. akustinės sienutės.

  4.
  Pareiškėjo nuomone, netinkamai įvertintas ir oro taršos poveikis. Nei PAV ataskaitoje, nei Sprendime nėra aiškiai nurodyta, kurio laikotarpio meteorologiniai duomenys buvo naudojami. Vietovės meteorologiniai duomenys gali būti naudojami trejus kalendorinius metus, einančius po penkerių metų, kurių duomenys pateikti, laikotarpio. PAV ataskaitos dalyje „7.6.4 Teršalų poveikis žmonių sveikatai. Rizikos vertinimas“ apskritai nenurodyta, kad oro taršai turi įtakos meteorologiniai duomenys, bet nurodyta, jog teršalų iš autotransporto emisija priklauso nuo įvairių faktorių: eismo intensyvumo, srauto sudėties, autotransporto greičio ir parko, teritorijos. Kadangi eismo intensyvumo skaičiavimai kelia abejonių, nes iš jų buvo eliminuotas sunkiojo transporto veiksnys, skaičiuojant oro taršos rodiklius, srauto sudėtis tikėtina taip pat buvo vertinta be sunkiojo transporto duomenų, o tai kelia abejonių PAV ataskaitos duomenų teisingumu.

  5.
  Pareiškėjas dėl ekonominio poveikio vertinimo nurodė, kad PAV ataskaitoje ir jos 7 priede pateikti skaičiavimai yra netikslūs. Nėra aiškus teritorijos mastelis, nėra tiksliai pagrįsta, kodėl ir kokiu metodu paskaičiuotas būtent toks padidėjęs visuomenės reikmėms paimamo valstybinio miško plotas. Tai leidžia pagrįstai abejoti skaičiavimų objektyvumu ir pagrįstumu. Neturint detalių grunto tyrimų teigiama, kad turi būti išvežamas visas nukastas gruntas – 96 000 m3, dėl to antros alternatyvos atveju padidėja projekto įgyvendinimo sąnaudos. UAB „Kitos pusės projektai“ projektiniuose pasiūlymuose pateiktais skaičiavimais turėtų būti iškasta 75 800 m3 grunto, o išvežta – 54 000 m3. Šie skaičiavimai buvo atlikti detaliai įvertinus planuojamos tiesti gatvės pjūvius bei vietos aukščių skirtumus. Projektiniuose pasiūlymuose nurodoma, kad dalis grunto gali būti panaudota vietoje, supilant sankasą / paaukštėjimą, tačiau PAV ataskaitoje nebuvo analizuojamos nukasto grunto panaudojimo galimybės. Bendruomenės teigimu, jos teiktuose siūlymuose buvo argumentuotai pagrįsta ir paskaičiuota, kad atliekant ekonominį pagrindimą nebuvo tinkamai įvertinti visi aspektai, dėl kurių gatvės antros alternatyvos atveju statybos kaštai sumažėtų (trumpesnis trasos ilgis, mažesnė mažatriukšmės dangos atkarpa, mažesnis valstybinio miško plotas ir kt.). Pareiškėjo nuomone, patikslintos PAV ataskaitos trūkumai ir netikslumai akivaizdūs, tendencingai pateikti, siekiant nepagrįstai padidinti gatvės antros alternatyvos tiesimo kaštus.

  6.
  Bendruomenė pažymėjo, kad patikslintoje PAV ataskaitoje nei į jos, nei į atsakovo teiktas pastabas neatsižvelgta. PAV ataskaitoje nurodoma informacija apie antrąją alternatyvą nėra tiksli ir pernelyg abstrakti, nepateikiami konkretūs atstumai. Iki Sprendimo priėmimo nebuvo tinkamai įvykdytas ankstesnis PAV proceso etapas, t. y. atsakovo reikalavimai patikslinti pagal konkrečias pastabas neįgyvendinti visa apimtimi. Tą patvirtina ir tai, jog ataskaita patikslinta tik per 10 dienų. Suinteresuotos visuomenės teisė gauti informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą pažeidžiama ne tik neteikiant visos apimties dokumentų, bet ir nesvarstant klausimo dėl pakartotinio visuomenės viešo supažindinimo su patikslinta PAV ataskaita. Sprendimas turi būti aiškus ir nedviprasmiškas. Todėl atsakovas Sprendime turėjo nurodyti vieną veiklos alternatyvą, pagal kurią planuojama ūkinė veikla leistina nagrinėjamoje teritorijoje. Be to, Agentūra turėjo įvertinti kitų poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas. Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento išvada negalėjo būti sąlyginė. Esant neatitikimams, PAV ataskaitos rengėjas turėjo kreiptis į minėtą išvadą teikusį PAV subjektą, o atsakovas, matydamas akivaizdžius išvados ir PAV ataskaitos prieštaravimus, privalėjo arba teikti motyvuotus reikalavimus papildyti / pataisyti PAV ataskaitą, arba spręsti, kad planuojama ūkinė veikla leistina tik pagal antrą veiklos alternatyvą.

  7.
  Atsakovas Agentūra atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.
  (...)

  12.
  Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime prašė pareiškėjos skundą palikti nenagrinėtą arba atmesti.
  (...)

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija nutarė
  Pareiškėjo asociacijos „Visorių slėnio gyventojų bendruomenė“ apeliacinį skundą tenkinti.
  Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 22 d. sprendimą panaikinti. Bylą perduoti tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

  https://eteismai.lt/byla/11199742242...A-202-502/2020
  Kur gi dingo tas lietuviškas teisingumas, kuris gina viešąjį interesą?
  Kur gi tas drąsusis meras, kuris nebijo atvežti poros savivarčių smėlio į miesto centrą, bet tyli kaip žuvis Jūros upėje, kai kalba eina apie tūkstančiams žmonių reikalingą projektą?

  Comment


   Mano nuomonė reiktu laikinai asfaltuoti esama žvyrkeli kaip Pilaitės senasis kelias,eismas išaugtu 10 kartu,baigtusi visas šitas cirkas
   https://www.15min.lt/gazas/naujiena/...tve-221-996112
   Paskutinis taisė Soprano; 2020.07.01, 09:00.

   Comment


    Tai tikrai būtų geras variantas. Juolab, kad, žinau, nemažai vietos gyventojų tam pritartų. Tuo pačiu būtų įdomi pamoka gudručiams iš privilegijuoto kvartaliuko.

    Įdomu, ar galima būtų kreiptis į teismą dėl pvz. eismo stabdymo Kalvarijų gatve, nes "neatitinka jokių normų".

    Comment


     Parašė Romas Rodyti pranešimą
     Kur gi dingo tas lietuviškas teisingumas, kuris gina viešąjį interesą?
     Kur gi tas drąsusis meras, kuris nebijo atvežti poros savivarčių smėlio į miesto centrą, bet tyli kaip žuvis Jūros upėje, kai kalba eina apie tūkstančiams žmonių reikalingą projektą?
     Laikinos smėlio dėžės įrengimas nepažeidė įstatymų, o jūs siūlot pradėti kelio tiesimą apeinant įstatymais reglamentuotas procedūras dėl kurių dar ir vyksta teismai? Meras su savo drąsa nieko čia negali legaliai paspartinti kol vyksta teismai, užtat jūs su savo teisinio raštingumo trūkumu galėtumėte rizikuoti pats per naktį nutiesti kelią ir pasitarnauti tūkstančiams, o kai pagautų - gintis, kad nežinojote, jog kažką darote negerai.

     Comment


      Parašė Sula Rodyti pranešimą
      Įdomu, ar galima būtų kreiptis į teismą dėl pvz. eismo stabdymo Kalvarijų gatve, nes "neatitinka jokių normų".
      Galima ir tas daroma, kai gatvė rekonstruojama. Dėl to daug centrinių gatvių yra nejudinamos su rekonstrukcijomis, nes tada įsijungia visokios institucijos ir pradeda reikalauti dalykų. Antai, tarkim, per didelis triukšmas ir tarša gyvenantiems prie gatvės. Ir turi imtis priemonių, kad tą sustabdyt. Vietos trims medžių eilėms nėra, tada keiti langus, statai garso sieneles... žodžiu paverti miestą garso sienelių muziejumi. Ir visa tai dėl to, kad naujos normos nebeleidžia turėti tokių gatvių prie pat namų.

      Liepkalnio g. sankryžos klausimas kiek ilgai strigo būtent dėl taršos ir garso prie pat sankryžos esantiems namams. Kiek ilgai truko visi derinimai...

      Comment


       Tiesiog pažeistos PAV procedūros. Teismas neginčija gatvės reikalingumo. Tas procedūras galima kartoti. Jeigu nėra alternatyvų, tai PAV ataskaitoje ir parašoma, kad jų nėra ir kodėl būti negali (rezervatas, užstatyta ir t.t.). Kas ir kodėl nukėlė gatvės tiesimą 2027 m.????? PAV procedūros kažkur per pusmetį susidėlioja. Tiksliai nebepamenu.
       Show must go von!

       Comment


        Parašė Creatium Rodyti pranešimą

        Galima ir tas daroma, kai gatvė rekonstruojama. Dėl to daug centrinių gatvių yra nejudinamos su rekonstrukcijomis, nes tada įsijungia visokios institucijos ir pradeda reikalauti dalykų. Antai, tarkim, per didelis triukšmas ir tarša gyvenantiems prie gatvės. Ir turi imtis priemonių, kad tą sustabdyt. Vietos trims medžių eilėms nėra, tada keiti langus, statai garso sieneles... žodžiu paverti miestą garso sienelių muziejumi. Ir visa tai dėl to, kad naujos normos nebeleidžia turėti tokių gatvių prie pat namų.

        Liepkalnio g. sankryžos klausimas kiek ilgai strigo būtent dėl taršos ir garso prie pat sankryžos esantiems namams. Kiek ilgai truko visi derinimai...
        Tačiau tai nereiškia, kad pvz. ta pati Kalvarijų gatvė taip ir gyvuos sėkmingai 100 metų. Ai nerušiojam , todėl nieko daryt nereiks. Gali būt, kad kokia nors EU direktyva tiesiog lieps pasirinkt, arba uždarot šitą balaganą amžiams, arba keliat ant estakados su visomis įmanomomis triukšmo slopinimo priemonėmis.
        Show must go von!

        Comment


         tai kaip suprantu dabar pirmos instancijos teismas nagrinės vėl ir tas nukėlimas yra vien dėl to, kad teismai atsiranda. Jei pirma instancija vėl atmes, tada kreipsis į apeliacinį ir taip jau +1metai gausis.
         labai liūdna, kad dėl kelių bebrų nėra tiesiama miestui svarbi jungtis.

         Comment


          Parašė VNS Rodyti pranešimą
          Tiesiog pažeistos PAV procedūros. Teismas neginčija gatvės reikalingumo. Tas procedūras galima kartoti. Jeigu nėra alternatyvų, tai PAV ataskaitoje ir parašoma, kad jų nėra ir kodėl būti negali (rezervatas, užstatyta ir t.t.). Kas ir kodėl nukėlė gatvės tiesimą 2027 m.????? PAV procedūros kažkur per pusmetį susidėlioja. Tiksliai nebepamenu.
          not so fast, skaitom nutartį ir matom jog teismų karuselė dar tik prasideda

          Comment


           O ta gatvė kam nors reikalinga išskyrus tuos pačius priemiesčių gyventojus kurie ją ir užblokavo? Žiūrint į žemėlapį ji nedaro nieko ko nedarytų Šiaurinė g. einanti nuo Vakarinio iki Geležinio Vilko, šitos niekas neblokuoja, bet kažkodėl irgi darbų nesimato.

           Comment


            Parašė Gladiator Rodyti pranešimą
            O ta gatvė kam nors reikalinga išskyrus tuos pačius priemiesčių gyventojus kurie ją ir užblokavo? Žiūrint į žemėlapį ji nedaro nieko ko nedarytų Šiaurinė g. einanti nuo Vakarinio iki Geležinio Vilko, šitos niekas neblokuoja, bet kažkodėl irgi darbų nesimato.
            Šiaip tai teisingas pastebėjimas. Žiūrint į žemėlapį M. Lietuvio gatvė atrodo logiškiau nei Šiaurinė gatvė, kaip Vakarinio aplinkkelio tęsinys į Šiaurės rytus, tačiau iš esmės bendrajame miesto apvažiavime, jei Šiaurinę gatvę sujungs su Geležinio vilko, tai bus tas pats.

            Iš kitos pusės prie Šiaurinės gatvės bus gerokai daugiau namų, bet šiaip tai nutiesus Šiaurinę gatvę bent iki Geležinio vilko tai bus galima ir teistis dėl M. Lietuvio gatvės neskubant ilgus metus, nes pagrindinis poreikis yra sujungti patogiai Vakarinį aplinkkelį su Molėtų plentu.

            Comment


             Vietoje gyventojų kaltinimo gal reiktų pasižiūrėti į miesto planavimą (arba jo nebuvimą), tiksliau pasidomėti kaip ir kodėl miesto architekto skyrius į kairę ir į dešinę dalino statybų leidimus, sklypų paskirčių keitimus į gyvenamąją teritorijoje, kur tikriausiai prieš 30 metų bendrajame plane numatytas magistralinis kelias. Keista, kai dėl miesto planavimo dokumentų nesužiūrėjimo kaltinami eiliniai gyventojai (įdomu, kiek iš čia esančių prieš pirkdami butus nagrinėjosi vietos detalųjį planą, bendrąjį planą ir t.t.), tačiau nekalbama, kodėl miesto architektas leidžia gyvenamųjų kvartalų statybą ten, kur numatyta gatvė su sunkiojo transporto eismu, juk konfliktas tokiu atveju užprogramuotas.

             Comment


              Parašė Saliamonas Rodyti pranešimą
              Vietoje gyventojų kaltinimo gal reiktų pasižiūrėti į miesto planavimą (arba jo nebuvimą), tiksliau pasidomėti kaip ir kodėl miesto architekto skyrius į kairę ir į dešinę dalino statybų leidimus, sklypų paskirčių keitimus į gyvenamąją teritorijoje, kur tikriausiai prieš 30 metų bendrajame plane numatytas magistralinis kelias. Keista, kai dėl miesto planavimo dokumentų nesužiūrėjimo kaltinami eiliniai gyventojai (įdomu, kiek iš čia esančių prieš pirkdami butus nagrinėjosi vietos detalųjį planą, bendrąjį planą ir t.t.), tačiau nekalbama, kodėl miesto architektas leidžia gyvenamųjų kvartalų statybą ten, kur numatyta gatvė su sunkiojo transporto eismu, juk konfliktas tokiu atveju užprogramuotas.
              Čia jau kiekvieno teisė pirkti sklypus, kur jiems tinka. Pvz. ir dabar šalia GV gatvės statosi individualūs namai, vieniems atrodo, kaip galima gyventi šalia tokios invensyvios gatvės, o kitiems tinka, bet dėl to naujakuriai turbūt neskųs teismui, kad reikia stabdyti eismą GV kaip daro šitie gyventojai su ML gatve. Ar pagal jus miestas neturi išduoti leidimų gyvenamai statybai kelių šimtų metrų atstumu nuo pagrindinių gatvių? Šiaurinė gatvės turbūt irgi negalima tiesti, nes ten šalia jos kokį 1000 kartų daugiau gyventojų nei šalia ML.
              Paskutinis taisė Lettered; 2020.07.01, 11:50.
              Flickr

              Comment


               Parašė Lettered Rodyti pranešimą

               Čia jau kiekvieno teisė pirkti sklypus, kur jiems tinka. Pvz. ir dabar šalia GV gatvės statosi individualūs namai, vieniems atrodo, kaip galima gyventi šalia tokios invensyvios gatvės, o kitiems tinka, bet dėl to naujakuriai turbūt neskųs teismui, kad reikia stabdyti eismą GV kaip daro šitie gyventojai su ML gatve. Ar pagal jus miestas neturi išduoti leidimų gyvenamai statybai kelių šimtų metrų atstumu nuo pagrindinių gatvių? Šiaurinė gatvės turbūt irgi negalima tiesti, nes ten šalia jos kokį 1000 kartų daugiau gyventojų nei šalia ML.
               Žinoma, nėra jokio teisinio pagrindo uždrausti. Čia tiesiog žmogus ilgisi sovietinio planavimo ir reguliavimo

               Comment


                Parašė Gladiator Rodyti pranešimą
                O ta gatvė kam nors reikalinga išskyrus tuos pačius priemiesčių gyventojus kurie ją ir užblokavo? Žiūrint į žemėlapį ji nedaro nieko ko nedarytų Šiaurinė g. einanti nuo Vakarinio iki Geležinio Vilko, šitos niekas neblokuoja, bet kažkodėl irgi darbų nesimato.
                Parašė tajus3 Rodyti pranešimą

                Šiaip tai teisingas pastebėjimas. Žiūrint į žemėlapį M. Lietuvio gatvė atrodo logiškiau nei Šiaurinė gatvė, kaip Vakarinio aplinkkelio tęsinys į Šiaurės rytus, tačiau iš esmės bendrajame miesto apvažiavime, jei Šiaurinę gatvę sujungs su Geležinio vilko, tai bus tas pats.

                <...>nes pagrindinis poreikis yra sujungti patogiai Vakarinį aplinkkelį su Molėtų plentu.

                Mykolo Lietuvio g. šviesoforinės sankryžos nusimato su kur kas mažesne prastova, nes daugiau susikerta su sąlyginai mažo eismo gatvelėmis.

                Pagrinde suteiks galimybę šiauriniams rajonams apvažiuoti miestą bei vietiniams patekti į reikiamą magistralę. Tuo pačiu suteiks galimybę Vakariniams ir Pietvakariniams rajonams išvažiuoti į Šiaurę (Molėtų pl) bei Šiaurės rytus (Žaliųjų Ežerų g.). Darbo vietų koncentracija yra aplink NMC ir senamiestį, tad tam įtakos nebus.

                Šiaurinė gatvė tiesiogiai kirsis su Justiniškių g. bei net su estakadomis ties Laisvės, Ukmergės ir Gel-Vilko, jose vyks didelis kairinių-dešininių posūkių eismas reguliuojamas šviesoforais. Atkreipkit dėmesį kas darosi ties Pilaitės - Narbuto g. po estakada piko metais.

                Be to, Šiaurinė gatvė taip pasukta, kad kelio ilgis gan reikšmingai padidėja, tai apart vietinių gyventojų, vargu ar ji reikšmingai perskirstys važiavimą Pietūs - Šiaurė (kalbant apie priemiestinį ir užmiestinį srautus). Ji pagrinde sujungs Vakarinius ir Rytinius rajonus su galimybe keliauti į visas miesto ir užmiesčio dalis pagridinėmis magistralėmis bei paskirstyti srautus į ir iš didžiausios darbo vietų koncentracijos NMC ir Senamiesčio aplinkoje.
                Vilniaus dviračių takų plėtros istorija

                Comment


                 Čia yr baisu ir graudu

                 Comment


                  Parašė Lettered Rodyti pranešimą

                  Čia jau kiekvieno teisė pirkti sklypus, kur jiems tinka. Pvz. ir dabar šalia GV gatvės statosi individualūs namai, vieniems atrodo, kaip galima gyventi šalia tokios invensyvios gatvės, o kitiems tinka, bet dėl to naujakuriai turbūt neskųs teismui, kad reikia stabdyti eismą GV kaip daro šitie gyventojai su ML gatve. Ar pagal jus miestas neturi išduoti leidimų gyvenamai statybai kelių šimtų metrų atstumu nuo pagrindinių gatvių? Šiaurinė gatvės turbūt irgi negalima tiesti, nes ten šalia jos kokį 1000 kartų daugiau gyventojų nei šalia ML.
                  Kiekvieno teisė yra ir paduoti savivaldybę į teismą dėl gyvenimo sąlygas bloginančių ir higienos normas neatitinkančių plėtros projektų, kuo tie gyventojai ir pasinaudojo, ir laimėjo, taigi ir turim situaciją, kai viskas vyksta be mažiausio planavimo ir pagal principą "mano asmeninė teisė".
                  Miestas gali ir turi vykdyti planavimą per sklypų paskirtis - ten, kur numatytas sunkiojo transporto eismas per bendrąjį planą ir detaliuosius planus galima nustatyti, kad leidžiamos tik komercinės paskirties pastatai, tokiu būdu iš anksto užkertant kelią konfliktui tarp gyventojų ir magistralinio kelio statybų. Dabar gi savivaldybė tyčia planavimo dokumentuose beveik visuose sklypuose numato visas įmanomas paskirtis ir pati tuo didžiuojasi (nes daugiau "lankstumo" vystytojams). Nieko, bus eilinis VMS į stalčiuką įkištas stambus ir miestui reikalingas projektas, dėl kurio žlugimo kaip visada kalta "aplinka".
                  Vilniuje pasiilgstu bent kokio miesto planavimo (nebūtinai sovietinio).

                  Comment


                   Parašė Saliamonas Rodyti pranešimą

                   Kiekvieno teisė yra ir paduoti savivaldybę į teismą dėl gyvenimo sąlygas bloginančių ir higienos normas neatitinkančių plėtros projektų, kuo tie gyventojai ir pasinaudojo, ir laimėjo, taigi ir turim situaciją, kai viskas vyksta be mažiausio planavimo ir pagal principą "mano asmeninė teisė".
                   Vakarinis aplinkkelis irgi pablogino gyvenimo sąlygas, ir Šiaurinė gatvė pablogins kaip ir bet kuri tiesiama gatvė, kad kažkas pasinaudojo ryšiais ar net kyšiais, dar nereiškia, kad VMS kažką blogai padarė.
                   Paskutinis taisė Lettered; 2020.07.01, 13:13.
                   Flickr

                   Comment


                    Parašė Saliamonas Rodyti pranešimą

                    Kiekvieno teisė yra ir paduoti savivaldybę į teismą dėl gyvenimo sąlygas bloginančių ir higienos normas neatitinkančių plėtros projektų, kuo tie gyventojai ir pasinaudojo, ir laimėjo, taigi ir turim situaciją, kai viskas vyksta be mažiausio planavimo ir pagal principą "mano asmeninė teisė".
                    Miestas gali ir turi vykdyti planavimą per sklypų paskirtis - ten, kur numatytas sunkiojo transporto eismas per bendrąjį planą ir detaliuosius planus galima nustatyti, kad leidžiamos tik komercinės paskirties pastatai, tokiu būdu iš anksto užkertant kelią konfliktui tarp gyventojų ir magistralinio kelio statybų. Dabar gi savivaldybė tyčia planavimo dokumentuose beveik visuose sklypuose numato visas įmanomas paskirtis ir pati tuo didžiuojasi (nes daugiau "lankstumo" vystytojams). Nieko, bus eilinis VMS į stalčiuką įkištas stambus ir miestui reikalingas projektas, dėl kurio žlugimo kaip visada kalta "aplinka".
                    Vilniuje pasiilgstu bent kokio miesto planavimo (nebūtinai sovietinio).
                    Deja taip. Jeigu nuo blogai padaryto bordiūrų ar vidury slaigtavio pastatyto stulpo dar galima atsimazinti su "senas projektas" ir nieko nedaryti, tai didesnio masto projektų problemos eina iki teismų ir gaunasi taip, kaip gavosi su Mykolo Lietuvio gatve. Gal tai bus postūmis projektus rengti mažiau atmestinai ir samdyti profesionalias įstaigas, o ne vietinius maušus.

                    Comment


                     Bus tiesiama keturių juostų gatvė su šviesoforais kas penkis šimtus metrų. Tokių gatvių Vilniuje pilna, aš nesuprantu, ką ir kaip turėtų savivaldybė planuoti, reguliuoti ir kokiu pagrindu uždrausti statybas privačiuose sklypuose? Vyksta normalus teisinis procesas, bent keli gyventojai yra teisininkai ir jie jau dešimt metų ruošėsi ir žinojo, kad eis iki galo, jog gatvė nebūtų nutiesta, o savivaldybei išvengti teismų nebuvo šansų.

                     Nebent išpirkinėti sklypus, bet to gyventojai ir siekia, o aš pavyzdžiui visiškai nenorėčiau, jog būtų daromos tokios procedūros iš valstybės biudžeto kai tam nėra pagrindo, juolab tuomet atsiras pilna kitų palei gatvę dar arčiau esančių sklypų savininkų, kurie irgi norės, jog būtų išpirkti jų sklypai su namais. Varyt buldozeriu kaip Romas nori irgi būtų tolygu pralaimėjimui, nes teismas vis tiek anksčiau ar vėliau priteistų didžiules kompensacijas vien dėl neteisėtų statybų nesibaigus teisminiam procesui, o ir nebe tie laikai, kad kažkas galėtų išlipti sausas iš balos viduryje dienos laužydamas įstatymus, taip kad savivaldybe čia viską daro gerai tiek planuojant, tiek teisiškai sprendžiant kylančias problemas.

                     Reikia džiaugtis, jog pagaliau Lietuvoje subrendo teisminiai procesai ir mitinis blogas miesto planavimas neturi nieko bendro su šituo, nes pasikartosiu - teismai buvo neišvengiami dėl gyventojų nusiteikimo ir jie to neslepė. Liepkalnio sankryža ir ta turėjo praeiti teisinį etapą, nors iš pradžių neatrodė, jog bus kažkoks pasipriešinimas. Tiesiog reikia susitaikyti, jog taip dabar visados bus, bent jau kol į valdžia negrįš autoritarinis rėžimas. Aišku dar yra galimybė skelbti gatvę valstybinės svarbos projektu, bet tai jau tik centrinės valdžios galiose ir nemanau, jog miestų gatvės kada nors taps tokiais projektais.

                     Comment

                     Working...
                     X