PDA

Keisti į išsamų rodinį : Šiaulių projektai


Puslapiai : 1 2 3 4 5 6 7 [8]

Xedos
2014.12.04, 23:27
Nelabai tolygus apšvietimas atrodo...

Aikštės šonuose, prie suoliukų ir vaikų žaidimų aikštelėse, jo pakanka. Nes šonuose ir stovi apšvietimo stulpai....Bet aikštės viduryje, ir ypač einant arčiau dviračių/pėsčiųjų tako, tikrai tamsoka. Viską puikiai iliustruoja antra nuotrauka, prie Kalėdų eglės tikrai tamsu.

Xedos
2014.12.05, 19:07
Pastatas prie turgaus, kaip ir turistai Donbase, kol kas be jokių skiriamųjų ženklų.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6814_zps76465ef4.jpg

Negi taip ir paliks ?

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF68141_zpsde9cb6db.jpg

Tikiuosi, kad čia kas nors tikrai įsikurs ir visas šis sujudimas nėra vien tik tam, kad pastato vidus būtų apsaugotas nuo žiemos šalčių.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6812_zps8c6ae56a.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6813_zps7a8a779b.jpg

Xedos
2014.12.05, 20:02
Dar kelios nuotraukos iš baigtos rekonstruoti aikštės prie Šiaurės kolegijos, šį kartą darytos dieną.

Fontanas/fontanai

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6815_zps0ce9eda5.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6816_zps2d321ece.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6817_zps87be75c3.jpg

Manau, kad galėjo įrengti bent keletą papildomų suoliukų, nes jiems vietos tikrai yra. Beje, jei neklystu, aikštės vizualizacijose, kurios buvo viešojo konkurso dokumentacijoje, vietoj dešinėje matomų dviejų suoliukų, turėjo būti įrengti trys....

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6818_zpsbf97ff10.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6820_zpsd838ed8f.jpg

Xedos
2014.12.05, 20:03
Žaidimų aikštelė.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6821_zps66df11ae.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6823_zps6b1d1931.jpg

Kalėdų eglė šiek tiek trukdo perteikti bendrą aikštės vaizdą. Šiandien vakare ji buvo įžiebta (bent turėjo būti :)) .

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6824_zps9e4e89b4.jpg

Po šios rekonstrukcijos ši vieta neabejotinai pagražėjo. Tai tiek :).

Xedos
2014.12.11, 23:04
Anksčiau kalbėjo apie 80 mln. Dabar jau 70 mln. :).

Už 70 milijonų tvarkys likusią bulvaro dalį, aikštes

„Urban“ programos lėšas Šiaulių miesto savivaldybė gaus dešimties metų laikotarpiui. Europos Sąjunga skirs miestui per 70 milijonų litų, kuriuos numatyta skirti verslo plėtrai, naujų verslų kūrimosi sąlygų gerinimui, darbo vietų kūrimui. Taip pat už šias lėšas bus tvarkoma gyvenamoji aplinka. Iki 2023-iųjų numatyta rekonstruoti senąją pėsčiųjų bulvaro dalį, Prisikėlimo aikštę, amfiteatrą ir kitas centrinės miesto dalies vietas.

„Daugiausia tai – centrinė miesto dalis ir Talkšos ežero prieigos. Patvirtinome pagrindines penkias zonas, kurioms skirsime lėšas: centrinė aikštė, Talkšos ežero pakrantė, Centrinis parkas, Elnio fabriko teritorija“, – teigė miesto savivaldybės Investicijų ir miesto plėtros skyriaus vyr. specialistė Dainora Dovidaitytė.

Europos Sąjungos lėšas miestas gaus ateinančių metų pabaigoje, tuomet bus galima pradėti projektavimo darbus.

http://etaplius.lt/uz-70-milijonu-tvarkys-likusia-bulvaro-dali-aikstes

iDesigner
2015.01.16, 14:54
Ar statyba prie Šiaulių turgaus teisėta?

2015 m. sausio 16 d.

Šiau­liuo­se, M. Va­lan­čiaus gat­vė­je 18, vyk­do­mose sta­ty­bo­se jau ku­ris lai­kas ne­be­vyks­ta jo­kie dar­bai. „Šiau­lių kraš­tas“ iš­siaiš­ki­no, kad Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja yra ga­vu­si skun­dą dėl šių sta­ty­bų. Vyks­ta ty­ri­mas, po ku­rio paaiš­kės, ar sta­ty­bos vyk­do­mos tei­sė­tai.


Ins­pek­ci­ja ga­vo skun­dą

Šiau­lių te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros sky­riaus Sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros po­sky­rio ve­dė­jas Al­fon­sas Dan­ki­sas „Šiau­lių kraš­tui“ pa­tvir­ti­no, kad ty­ri­mas dėl skun­do šiuo me­tu vyks­ta ir ne­tru­kus tu­rė­tų bū­ti pa­teik­tos iš­va­dos.

Ta­čiau ko­men­tuo­ti skun­do es­mę pa­ts at­si­sa­kė. Tai pa­ve­dė ins­pek­ci­jos at­sto­vei spau­dai Vi­dai Aliu­ko­nie­nei.

Ji „Šiau­lių kraš­tui“ pra­ne­šė, kad es­mi­nis skun­de ke­lia­mas klau­si­mas – ar sta­ty­ba M. Va­lan­čiaus g. 18, Šiau­liuo­se, vyk­do­ma tei­sė­tai. Ar ne­vir­ši­ja­mas skly­po už­sta­ty­mo tan­kis? Ar žel­di­nių plo­tas ne­pa­žei­džia de­ta­lio­jo pla­no spren­di­nių? Ar vyk­do­mi sta­ty­bos dar­bai ne­pa­žei­džia es­mi­nių sta­ti­nio pro­jek­to, pa­gal ku­rį iš­duo­tas sta­ty­bą lei­džian­tis do­ku­men­tas, spren­di­nių?

De­ta­liau paaiš­ki­nti V. Aliu­ko­nie­nė taip pat at­si­sa­kė, tvir­tin­da­ma, kad, kol ty­ri­mas ne­baig­tas, ko­men­tuo­ti dau­giau ne­ga­li­ma.

In­for­ma­ci­nė­je sta­ty­bos len­to­je skel­bia­ma, kad šio­je vie­to­je sta­ty­bas vyk­do UAB „Šiau­lių ban­ko tur­to fon­das“, o sta­to­mas pre­ky­bos pa­skir­ties ir san­dė­lia­vi­mo pa­sta­tas.

Sa­vi­val­dy­bė keis sche­mą

„Šiau­lių kraš­tas“ taip pat tu­ri in­for­ma­ci­jos, kad šio­je vie­to­je Di­džių­jų pre­ky­bos cent­rų iš­dės­ty­mo sche­mo­je ne­bu­vo nu­ma­ty­ta sta­ty­ti pre­ky­bos cent­ro.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Bud­ry­tė „Šiau­lių kraš­tui“ paaiš­ki­no, kad pre­ky­bos cent­rų iš­dės­ty­mo sche­ma, ku­ri yra mies­to Bend­ro­jo pla­no su­dė­ti­nė da­lis, bus kei­čia­ma kar­tu su Bend­ruo­ju pla­nu ir ki­tais jau pri­bren­du­siais kei­ti­mo tiks­lais bei už­da­vi­niais, nes bu­vo pa­reng­ta pa­gal šiuo me­tu ne­be­ga­lio­jan­čias Di­džių­jų pre­ky­bos įmo­nių iš­dės­ty­mo spe­cia­lių­jų pla­nų ren­gi­mo tai­syk­les.

Vy­riau­sio­ji mies­to ar­chi­tek­tė tei­gė, kad nie­kas neužd­rau­dė mi­ni­ma­me skly­pe M. Va­lan­čiaus g. 18, Šiau­liuo­se, sta­ty­ti di­des­nio nei 1000 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to ko­mer­ci­nio pa­sta­to, tik jo pa­skir­tis tu­ri bū­ti ne vien par­duo­tu­vė. Nuo 1000 kvad­ra­ti­nių met­rų bend­ro plo­to par­duo­tu­vė va­di­na­si pre­ky­bos cent­ru pa­gal jau ne­be­ga­lio­jan­čias pre­ky­bos įmo­nių iš­dės­ty­mo spe­cia­lių­jų pla­nų tai­syk­les.

„Ga­li bū­ti par­duo­tu­vė su vieš­bu­čiu, ofi­sais ar pa­na­šiai, nes de­ta­lio­jo pla­no ro­dik­liai tą lei­džia iš prin­ci­po. O pre­ky­bos cent­rui lei­di­mas neiš­duo­tas iki šiol“, – sa­kė R. Bud­ry­tė.

Pla­nus keis­ti ga­li­ma

„Kol kas dau­giau nei 1000 kvad­ra­ti­nių met­rų bend­ro plo­to pre­ky­bos cent­ro šio­je vie­to­je bū­ti ne­ga­li, o kaip bus atei­ty­je po mies­to Bend­ro­jo pla­no kei­ti­mo ir ar per tą lai­ką ne­pa­si­keis dar ko­kie tei­sės ak­tai, ne­spė­lio­siu“, – „Šiau­lių kraš­tui“ tvir­ti­no R. Bud­ry­tė.

­Vyriau­sio­ji ar­chi­tek­tė tei­gė, kad mies­to Bend­rajam pla­nui kei­sti jau gau­ta ne vie­na pa­raiš­ka ir ne tik šio­je vie­to­je, o dau­ge­liu as­pek­tų ir ne tik pre­ky­bos cent­rų at­žvil­giu, nes mies­to Ta­ry­bos spren­di­mas keis­ti bu­vo priim­tas dar 2012 me­tų ge­gu­žę.

„Tų pa­kei­ti­mų es­mė tu­rė­tų bū­ti ne siek­ti kaip nors su­var­žy­ti vers­lo plėt­rą, bet at­virkš­čiai – ją ska­tin­ti vi­so­ke­rio­pai, ar bent jau ne­truk­dy­ti ini­cia­ty­voms, nes ir taip mies­tas bai­gia iš­si­vaikš­čio­ti, da­ro­mės vi­somis pra­smėmis ne­pat­rauk­lūs“, – sa­kė R. Bud­ry­tė.

De­ta­lie­ji pla­nai, pa­sak ­jos, bend­rą­ja tvar­ka yra svars­to­mi su vi­suo­me­ne ir tre­čio­sio­mis suin­te­re­suo­to­mis ša­li­mis.

R. Bud­ry­tės tei­gi­mu, de­ta­liuo­sius pla­nus ga­li­ma keis­ti tiek kar­tų, kiek no­ro, lai­ko ir pi­ni­gų tu­ri ini­cia­to­rius Bend­ro­jo pla­no lei­džia­mų veik­lų to­je te­ri­to­ri­jo­je rė­muo­se. De­ta­lių­jų pla­nų pa­kei­ti­mus de­ri­na komp­lek­si­nio de­ri­ni­mo ko­mi­si­ja, tik­ri­na Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos Šiau­lių sky­rius, tvir­ti­na Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.


http://www.skrastas.lt/?data=2015-01-16&rub=1065924812&id=1421343521

http://www.miestai.net/forumas/picture.php?albumid=1669&pictureid=52608&thumb=1 ('http://www.miestai.net/forumas/picture.php?albumid=1669&pictureid=52608')
http://www.miestai.net/forumas/picture.php?albumid=1669&pictureid=52607&thumb=1 ('http://www.miestai.net/forumas/picture.php?albumid=1669&pictureid=52607')

estetas
2015.01.29, 23:47
Man apskritai keista, kad tokioje vietoje, šalia Aušros alėjos rūmų, muziejaus, leido statyti prekybos centrą. Tokia jauki, rami gatvelė, su senais, medinės architektūros statiniais, žalias skveras, seni medžiai ir kažkas staiga nusprendžia, kad viso to nebereikia, o reikia dar vieno prekybos centro.

http://ipix.lt/di/A6QT/1.jpg

http://ipix.lt/di/DLGY/6.jpg

http://ipix.lt/di/CKC4/10.jpg

orangen
2015.01.30, 09:50
Tai reikėjo nupirkt tą sklypą ir palikt ten "skverą".

Xedos
2015.02.15, 00:56
Įdomu kada baigs šias legalias ar nelegalias statybas (jei išvis baigs). Iš pradžių uždengė visas pastato ertmes (turbūt nuo žiemos orų), dabar vėl atsirado nemaža ertmė, gal kaip nors sugebės užbaigti šį pastatą. Jis tikrai prastoje vietoje, bet užbaigtas statinys vis geriau nei vaiduoklis.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6917_zpskic2meuk.jpg

Xedos
2015.02.16, 18:56
Į pabaigą einančios Vaikų namų Korsako g. statybos.

Įrengtas privažiavimas

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6937_zpshsztlxcb.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6938_zpstlk7dihk.jpg

Saulės kolektoriai ant stogo.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6939_zpsykmkjlsc.jpg

Iš arčiau.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF69392_zps40fcmb5h.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6941_zpst6raozci.jpg

Xedos
2015.02.16, 18:58
http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6942_zpskiwc4asl.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6943_zpsbwiwgm8e.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6944_zps7vjwjk0r.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6945_zpsgfemk9kh.jpg

Xedos
2015.02.16, 19:15
Ir nedidelis objektas prie PC Arena. Atrodo statomas "automobilių plovyklos kompleksas", dujų degalinės rekonstrukcija ir pan., nieko stambaus ar itin reikšmingo :).

Ši dalis jau baigta (saulė buvo ne pačioje geriausioje vietoje.....)

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6936_zps1raxlkjx.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6934_zpss88cduv4.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6933_zpsmqbw2wpp.jpg

Xedos
2015.02.26, 18:04
Pajudėjo "vaiduoklio" Vasario 16-osios gatvėje statybos. Ant stogo krapštėsi darbininkai. Statybos buvo sustojusios jau ne vienerius metus. Net nepamenu kiek tiksliai.......

Vasario 16-osios g. 42.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6958_zpsg4eorgub.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6959_zpsz7g9ximl.jpg

Nuo P. Višinskio g. pusės.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6962_zpsi2e5gb7k.jpg

Siauliai
2015.02.28, 11:55
Gal kas žinote kas planuoja įsikurti šiame pastate? Kiek žinau DNB bankas ieško patalpų centre (nori išsikelti iš Dvaro g.96).

Xedos
2015.02.28, 21:00
Gal kas žinote kas planuoja įsikurti šiame pastate? Kiek žinau DNB bankas ieško patalpų centre (nori išsikelti iš Dvaro g.96).

Aš kol kas jokios informacijos neturiu. Prie pastato nėra net stendo. Gal artimiausiu laiku jį pastatys ir paaiškės kas ten planuojama.

Xedos
2015.03.04, 20:11
Gal kas žinote kas planuoja įsikurti šiame pastate? Kiek žinau DNB bankas ieško patalpų centre (nori išsikelti iš Dvaro g.96).

Aš kol kas jokios informacijos neturiu. Prie pastato nėra net stendo. Gal artimiausiu laiku jį pastatys ir paaiškės kas ten planuojama.

Įdomu kas ten bus, nes statybininkai pradėjo ardyti viršutinę pastato dalį esančią p. Višinskio g. pusėje.

Robertas33
2015.03.05, 23:11
Vilniaus ir Serbentų gatvių sankryžoje prasidėjo statybos.

Xedos
2015.03.05, 23:21
Vilniaus ir Serbentų gatvių sankryžoje prasidėjo statybos.

Gal turite informacijos apie tai kas ten bus statoma ? Anksčiau buvo pasirodžiusi informacija, kad bus statomas prekybos centras.

Xedos
2015.03.06, 01:11
Buvo kalbama, kad iškėlus izoliatorių į naują pastatą, senojo izoliatoriaus jo patalpose įsikurs "Aušros" muziejus. Pažiūrėsime kaip viskas bus iš tikrųjų.

Pradėtas projektuoti naujasis Šiaulių tardymo izoliatorius

Teisingumo ministerijai radus rangovą, jau pradėtas projektuoti naujas Šiaulių tardymo izoliatorius. Teigiama, kad Šiaulių pašonėje – Malavėniukų kaime- išdygsiantis izoliatorius bus moderniausias visoje šalyje. Senajame, pastatytame daugiau, nei prieš šimtmetį dirbantis personalas laukia pokyčių ir tikina, kad dabartinė sulaikymo įstaigos būklė – tragiška tiek darbuotojams, tiek sulaikytiesiems ar nuteistiesiems.

Šiaulių centre esantis – dar caro laikais statytas tardymo izoliatorius toli gražu neatitinka europinių sulaikymo įstaigų standartų. Jau kurį laiką pusbalsiu buvo kalbama apie naują izoliatorių ir pagaliau Teisingumo ministerija ėmėsi veiksmų – pasirašyta projektavimo darbų sutartis, kuria Panevėžio bendrovė įsipareigojo dar šiemet parengti techninį projektą. Naujasis tardymo izoliatorius įsikurs Šiaulių rajone – Malavėniukų kaime, esančiame netoli buvusio Kairių sąvartyno. Šiaulių tardymo izoliatoriaus vadovas sako, kad naujoji sulaikymo įstaiga bus viena moderniausių šalyje.

Naujasis Šiaulių tardymo izoliatorius bus gerokai erdvesnis – 600 vietų, šiuo metu sulaikymo įstaigoje tėra 435 vietos. Pasenusiame pastate dirba daugiau nei 200 darbuotojų, kurių darbo sąlygos nelepina. Personalas tikisi, kad modernesnėse patalpose dirbs be trukdžių.

Naujo tardymo izoliatoriaus statybos darbai, manoma, bus baigti 2018 metų gruodį.

http://etaplius.lt/pradetas-projektuoti-naujasis-siauliu-tardymo-izoliatorius

Robertas33
2015.03.06, 14:43
Gal turite informacijos apie tai kas ten bus statoma ? Anksčiau buvo pasirodžiusi informacija, kad bus statomas prekybos centras.

Jo buvo informacija, kad statys Maxima. Kol kas nėra oficialaus stendo.

Xedos
2015.03.06, 20:34
Pradedu galvoti, kad Vasario 16-osios g. 42 tikrai vyksta pastato ardymo/griovimo darbai, nes pastatas akivaizdžiai "nyksta".

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7577_zpsstcm5gsk.jpg

Ardomos plytos, jos metamos į konteinerį.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7578_zpsrouhdfeg.jpg

Gal pastatas bus nugriautas (turbūt labiau tiktų sakyti išardytas) ir vietoje jo bus statoma kas nors naujo....

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7579_zpszmloencd.jpg

Xedos
2015.03.06, 20:42
Jo buvo informacija, kad statys Maxima. Kol kas nėra oficialaus stendo.

Stendo išties nėra.

Nuotraukos iš statybvietės Vilniaus ir Serbentų g. kampe.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7580_zpsjzn5v3ni.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7581_zpsfi26rsc3.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7583_zps0okcp0z2.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7584_zpspkgf2wf6.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7585_zps3kgeudyh.jpg

Xedos
2015.03.06, 20:47
http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7586_zpszbi8qvrb.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7587_zpsnlsn2tfg.jpg

Pora kadrų iš toliau.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7590_zpsmrsv5cdk.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7591_zpsjvzseko3.jpg

Mystic
2015.03.10, 22:25
Stendo išties nėra.

Stendas su vizualizacija jau yra, statoma maxima,
statybu pabaiga planuojama 2015 liepa

Xedos
2015.03.10, 22:32
Stendas su vizualizacija jau yra, statoma maxima,
statybu pabaiga planuojama 2015 liepa

Įdomu kaip atrodys. Gal nebus dar vienas sandėlis :).

LinS
2015.03.12, 09:24
90% kad bus kaip Dainų g. ar Ginkūnuose.

Xedos
2015.03.12, 12:20
90% kad bus kaip Dainų g. ar Ginkūnuose.

Gali būti, kad ir daugiau nei 90 %, bet kol nepamačiau stendo tol turiu vilties, kad tai nebus dar vienas klonas-sandėlis.

P.S. Maxima yra ne Dainų g., o Aido g. ;).

LinS
2015.03.12, 15:45
Taip Aido persiprašau.

Xedos
2015.03.16, 18:23
Dabar jau galutinai nelieka jokių abejonių, kad pastatas Vasario 16-osios g. 42 yra išardomas. Įdomu kas bus daroma šiame sklype.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/IMG_2073_zpsa0qwma5u.jpg

Xedos
2015.03.17, 15:58
Kažkas vyksta prie vaiduoklio Gardino/Aido g. kampe, tvora panaikinta keliose vietose, šalia poliklinikos ardomos plytelės. Manau, kad nereikėtų turėti daug vilčių, kad tai bus kas nors rimtesnio, nes aptvertas plotas ganėtinai pailgas, ar nebus tik kokia nors susidėvėjusi šildymo trasa. Greitai turėtų paaiškėti.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2008_zpsvyxzwell.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2007_zpsjvj5k1ku.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2006_zpsavsoasmw.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2005_zpsfwzszzhl.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2004_zpsketuaslq.jpg

Xedos
2015.03.17, 16:01
Maximos stendas Vilniaus ir Serbentų gatvių kampe. Atrodo, kad šiek tiek skirsis nuo Aido ir Ginkūnų Maximų, bet tik minimaliai.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2002_zpsupzvi22z.jpg

Xedos
2015.03.18, 19:15
Kažkas vyksta prie vaiduoklio Gardino/Aido g. kampe, tvora panaikinta keliose vietose, šalia poliklinikos ardomos plytelės. Manau, kad nereikėtų turėti daug vilčių, kad tai bus kas nors rimtesnio, nes aptvertas plotas ganėtinai pailgas, ar nebus tik kokia nors susidėvėjusi šildymo trasa. Greitai turėtų paaiškėti.

Atvaizdas
(http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2008_zpsvyxzwell.jpg)

Atvaizdas
(http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2007_zpsjvj5k1ku.jpg)

Atvaizdas
(http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2006_zpsavsoasmw.jpg)

Atvaizdas
(http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2005_zpsfwzszzhl.jpg)

Atvaizdas
(http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2004_zpsketuaslq.jpg)

Deja, bet spėjimas apie šiluminę trasą pasitvirtino....Jau pastatytas ES paramos stendas informuojantis apie šiluminės trasos rekonstravimą.

Xedos
2015.03.20, 17:45
Pasirodo dėl judėjimo Gardino/Aido g. apsidžiaugiau (paaiškėjo, kad be pagrindo) ne vien aš, bet ir žurnalistai, kurie nesugeba nuvažiuoti iki "vaiduoklio" ir savo akimis išvysti ES paramos stendo su informacija apie šiluminės trasos rekonstravimą.

Visgi gaila, kad tas "vaiduoklis" turbūt dar ne vienerius metus gadins miesto vaizdą. Ech, būtų puiku jo atsikratyti :).

Šiauliečiai apsidžiaugė: ateiviai grąžino statybininkus

„Ateiviai sugrąžino statybininkus“, – pokštaudami džiūgauja internautai. Atėjus pavasariui, Šiauliuose, Gardino ir Aido gatvių kampe, stovinčio nebaigto pastato statybų darbai pajudėjo.

Į aptvertą teritoriją jau galima žvilgtelti pro pravirus vartus, technika išraususi griovius, darbuojasi darbininkai. Išėję iš poliklinikos žmonės, gali tarsi ant delno stebėti, kaip vyksta darbai.

Belieka tikėtis, kad jie nesustos ir miesto vaizdo pastatas vaiduoklis nebedarkys.

Šiaulių miesto savivaldybės Viešųjų ryšių skyriaus vedėjas Vitalis Lebedis Etaplius.lt yra sakęs, kad šiam pastatui statybų leidimas yra išduotas 2007 metais.

„Sklypas, kuriame yra šis nebaigtas statyti pastatas, yra privatus. O ir statybų eigą gali kontroliuoti tik pats statytojas, savivaldybė čia kištis negali, nes leidimas statyti yra išduodamas neribotam laikui“, – teigė V. Lebedis.

http://etaplius.lt/siaulieciai-apsidziauge-ateiviai-grazino-statybininkus

Xedos
2015.03.24, 18:49
Straipsnis apie politiką, bet jame paminėtas vienas įdomus projektas:

Ištrauka:

http://snaujienos.lt/images/Nuotraukos/2015/03/21/2015-03-20_03.jpg

Kaip pavyzdį verslo trukdymui galima paminėti vieną šviežią atvejį, kai viena daugybę metų Šiauliuose veikianti įmonė – UAB „Šiaulių lyra“ – būtent iš Savivaldybės viešame aukcione įsigytame už beveik 2,3 mln. litų sklype Tilžės gatvėje nori statyti net 5500 kv. m ploto viešbutį su SPA, konferencijų ir sporto salėmis, parduotuvėmis ir t. t., bet niekaip negali pradėti statyti tik todėl, kad valdininkai per klaidą autobusų stovėjimo aikštelę ir keleivių laukimo paviljoną Tilžės gatvėje perkėlė į tą vietą, kur turi būti įvažiavimas į šios bendrovės žemės sklypą!

Pažymėtina, kad pati Savivaldybė patvirtino detalųjį planą ir sudarė su verslininkais infrastruktūros sutartį, kurioje numatė šį įvažiavimą būtent toje vietoje, bet vėliau už Europos Sąjungos pinigus per neapsižiūrėjimą atliko darbus rekonstruojant autobusų stotelę su paviljonu taip, kad ir dabar dėl šių kelių tūkstančių eurų vertės darbų stabdoma daugiau kaip 5 mln. eurų investicija mieste, kuri sukurtų per 100 naujų darbo vietų, o visi valdininkai trauko pečiais ir aiškina, kad jie nežino kaip ištaisyti savo klaidas, nors viešai tai pripažįsta.

Atkreiptinas dėmesys, kad pastačius šį pastatą atsirastų ne tik daug naujų darbo vietų, bet ir gerokai papilnėtų mokesčiais valstybės ir „Sodros“ biudžetai, taip pat būtų mokamas ir nekilnojamojo turto mokestis bei mokesčiai už licencijas alkoholiui, tabakui ir t. t. į miesto biudžetą, jau nekalbant apie miesto įvaizdį, nes Šiauliai iš tikrųjų pirmą kartą turėtų tokį kokybišką viešbutį su įvairiomis paslaugomis vienoje vietoje, kokio mieste dar nėra ir turbūt niekada daugiau nebus.

http://snaujienos.lt/naujienos/miesto-gyvenimas/37826-pagaliau-turime-nauj-mer-bet-ar-tursime-nauj-tvark

Jei pagrindinė kliūtis tokiam projektui tikrai yra tik per valdininkų klaidą ne vietoje įrengta autobusų stotelė belieka tik susiimti už galvų. Visgi, kažkodėl nesitiki, kad tai vienintelė problema....

Xedos
2015.03.29, 17:46
Sparčiai dygstanti Maxima Serbentų ir Vilniaus g. kampe

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8183_zpsdzuhw3ry.jpg

Nuo Vilniaus g.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8185_zpsyfkvluzp.jpg

Nuo Serbentų g.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8186_zpse3re6kfl.jpg

Aiškėja aikštelės kontūrai

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8187_zpsqrvqxu7e.jpg

Panašu į būsimą įvažiavimą

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8188_zps3g66mkdq.jpg

Xedos
2015.03.29, 17:47
http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8189_zpseggflfry.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8190_zps9p0mioxj.jpg

Ir iš šiek tiek toliau.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8182_zps2yoh1umk.jpg

Xedos
2015.03.29, 17:52
Vėl pavasaris ir vėl rausiama betvarkė šalia Pramonės g. tarp Serbentų ir Bačiūnų g. Šį kartą sustumti nemaži smėlio kalnai. Visgi mažai vilčių, kad čia kas nors pajudės, nes atrodo, kad šioje teritorijoje turėtų būti privačių namų kvartalas. Šiek tiek judesio buvo ir praėjusį pavasarį, bet iš to niekas neišsirutuliojo. Greičiausiai tas pats bus ir šį kartą.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8193_zpsbzbu7omr.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8194_zpsmayqulwr.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8195_zpspgzkhxas.jpg

Siauliai
2015.04.11, 19:47
Gal yra kokių žinių kas daroma vasario 16 g. ten tą pastatą griauna ar stato?? Dar pastebėju, kad nugriautas namukas už ,,Šaulio" viešbučio. Įdomų ar ten kažką planuoja daryti ar tik nugriovė kaip avarinės būklės. Mačiau kažką statybininkai daro vasario 16 g. buvusiame policijos pastate. Tikiuose ne čia įsikurs socialinių paslaugų centras (ten kur žmonės eina pašalpų prašyti). Centre tokiai įstaigai nevieta. Vasarui 16 g. juda kaip NMC vilniuje:)))))

Xedos
2015.04.11, 19:56
Gal yra kokių žinių kas daroma vasario 16 g. ten tą pastatą griauna ar stato??

Dar pastebėjau, kad nugriautas namukas už ,,Šaulio" viešbučio. Įdomų ar ten kažką planuoja daryti ar tik nugriovė kaip avarinės būklės.

Mačiau kažką statybininkai daro vasario 16 g. buvusiame policijos pastate. Tikiuose ne čia įsikurs socialinių paslaugų centras (ten kur žmonės eina pašalpų prašyti). Centre tokiai įstaigai nevieta. Vasario 16 g. juda kaip NMC vilniuje :)

Ne, tikrai nejuda kaip NMC...Toli gražu.

Kalbant apie Vasario 16 g., buvusiame policijos pastate (aš nesu tikras ar kalbame apie tą patį pastatą, bet ten daugiau niekur kitur niekas nevyksta, taigi, turėtų būti tas pats :)) kažkas tikrai vyksta, mačiau viduje dirbančius darbininkus, kieme suversta šiukšlių krūva. Tik nežinau kas ten įsikurs.

Bent mano nuomone "griaunamas/statomas" pastatas Vasario 16-osios g. 42 yra išardomas. Tik jo išardymo procesas keletą pastarųjų dienų buvo sustojęs.

Xedos
2015.04.13, 17:36
Puiki naujiena. Griaunamas vaiduoklis Vasario 16 g. tarp "Šaulio" viešbučio ir Šiaulių universiteto.

Nuo Vasario 16 g. pusės

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8370_zpsbwrcphqo.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8371_zpsebzx56yf.jpg

Nuo P. Višinskio g. pusės

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8366_zpsvkv6ct3e.jpg

Xedos
2015.04.15, 18:04
Kiekvienais metais tik kalbos, bet jokių pokyčių. Pernai kalbėjo, kad ratas bus remontuojamas, bet viskas tik ir liko kalbomis.

Be to ir straipsnio pavadinimas klaidinantis, nes kol kas neaišku kaip viskas pasisuks. Visgi, atrodo, kad krypstama link to, kad ratas bus išmontuotas.

„Velnio ratas“ niekada nebesisuks

Šiauliečiams gerai žinomas apžvalgos ratas, dabar priklausantis privatiems asmenims, kadaise supo daugybę vaikų ir jų tėvelių, tačiau dabar jau daugelį metų jis stūkso nebenaudojamas ir apleistas. Nevyriausybininkų įsitikinimu – dar ir nesaugus. Nevyriausybinių organizacijų atstovai įsitikinę, kad jį reikėtų išmontuoti ir kuo skubiau, nes nelaimei pakaktų stipresnio vėjo.

Anksčiau buvusias mašinėles, traukinukus verslininkai išmontavo, tačiau Velnio ratą paliko, tikėdamiesi jį dar sutvarkyti. Praėjo metai, tačiau darbai nepajudėjo – ratas nei tvarkomas, nei išardomas. ŠNVOK prezidentė Vida Pociuvienė džiaugiasi, kad buvusius senus atrakcionus, virtusius tik metalo laužo krūva, verslininkai išvežė, tačiau iki gražaus rezultato dar trūksta: „Mano nuomone, jį reikėtų išmontuoti, nes sutvarkyti jo neįmanoma, o jeigu jis ir būtų sutaisytas, šiaip ne taip gavus detalių, niekas neišdrįstų suptis“.

Yra du keliai

Verslininkai prisipažįsta dar neapsisprendę, ką su apžvalgos ratu daryti. Norint, kad jis vėl suktųsi, tektų atrakcioną atnaujinti, vežti detales iš Sankt Peterburgo, o tai būtų labai brangu ir vargu, ar tai atsipirktų. „Buvo tokia politika, kad nesilankytų žmonės, dabar vėl pritraukti į tą vietą labai sudėtinga. Nemanau, kad kelia grėsmę, nuėmėm daug detalių, stovi ratas. Pats nenukris nei iš šio, nei iš to. O dėl atnaujinimo, tai mes galim jį nudažyti, kad stovėtų kaip paminklas, o jeigu ne – tai galim nuimti ir išvežti“, - sako verslininkė Ala Gascevičienė.

Šiauliečiai sutinka, kad toks, koks yra dabar, apžvalgos ratas kelia grėsmę, tačiau pasakoja jį prisimenantys su nostalgija. Tad mieliau matytų anksčiau labai mėgtą Velnio ratą veikiantį ir pasiryžtų už bilietą mokėti iki trijų eurų.

Domisi verslininkai

Centrinio parko erdvėmis domisi verslininkai iš kaimyninių šalių, jie mielai vasarą atvežtų kilnojamus ir saugius atrakcionus. Parke galėtų atsirasti lauko kavinukės, šiemet planuojama vėl rengti skulptorių plenerą. Norą pagyvinti šią miesto dalį rodo ir vietiniai verslininkai. „Uno parkas“ norėtų pastatyti batutų, o „SPLIUS“ planavo įrengti smėlio dėžių.

Atvykę kitų užsienio šalių atstovai stebisi, kokiu tikslu laikoma ši sovietinių laikų seniena. Lietuvoje nėra tokio miesto, kuriame būtų likęs panašus apžvalgos ratas.

http://etaplius.lt/velnio-ratas-niekada-nebesisuks

Xedos
2015.04.15, 18:43
Štai kas bus daroma su "vaiduokliu" Vasario 16 g. 42. Nuotraukoje sunkiai matosi, bet numatoma darbų pabaiga yra 2015 m. gruodis.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8385_zpsalllhaaf.jpg

Dabartinis vaizdas.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8386_zpsxqeu0bi9.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8387_zpslsdhqpzp.jpg

Xedos
2015.04.21, 16:35
Ir šis projektas užsidelsė dėl "Meba" kaltės.....

Miestas vėl imasi kolumbariumo statybų

Aiškėja nauji Savivaldybės planai dėl kolumabriumo statybų. Trečiadienį rinksis komisija, kuri svarstys teikiamo konkurso sąlygas. Kol kas aišku, kad vietoje nuardytų 11 modulių bus statomi penki. Etaplius.lt prieš porą mėnesių jau rašė, kad Šiauliai neketina atsisakyti kolumabriumo idėjos, tačiau nepasisekus su pirmuoju rangovu „Meba“, bus ieškomas kitas.

Pernai turėjęs būti baigtas, tačiau normaliai nė nepradėtas statyti pirmasis kolumbariumas Ginkūnų kapinėse šiemet jau būtinai iškils. Taip tikina miesto vadovai. Nepaisant to, kad pernai jo statybos tapo tikru galvos skausmu – teko ilgai ginčytis su darbus atlikti katastrofiškai vėlavusiu rangovu – bendrove „Meba“, o galiausiai ir apskritai nutraukti sutartį, netrukus startas bus duotas iš naujo.

Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta viešųjų pirkimų komisija, netrukus bus ieškoma naujo rangovo, kuris ant po nevykusių statybų likusių pamatų įrengs penkis modulius, su 120 nišų, kuriose bus galima laidoti iki keturių urnų su sudegintais mirusiųjų palaikais.

Tiesa, antrą kartą ant to paties grėblio, panašu, savivaldybė nebeužlips – sykį skaudžiai nudegus, šįkart planuojama apsidrausti nuo galimų nesėkmių. Naujam statytojui bus iškelta sąlyga, užkirsianti kelią nemokioms bendrovėms.

Tikimasi kolubariumą pastatyti iki šių metų spalio.

http://etaplius.lt/kolumbariuma-statys-tik-mazesni

Xedos
2015.04.23, 21:00
Korsako g. 61, naujieji vaikų namai. Iš išorės atrodo beveik 99 % baigta.

Nuo Gytarių g. pusės

04 22

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8722_zpslobmf61j.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8718_zps0jxk0vwl.jpg

Žvilgsnis per tvorą. Čia dar liko šiek tiek darbo....

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8717_zpsagq8mazv.jpg

Iš kitos pusės.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8714_zps5vppullp.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8713_zpspypeq2yn.jpg

Xedos
2015.04.23, 21:01
http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8711_zpsqhjpy3rc.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8709_zps7wmdgooe.jpg

Nuo K. Korsako g. pusės

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8708_zpsx09p3sps.jpg

Ir nedidelis projektas prie PC "ARENA", šalia Gegužių, Tilžės, Karaliaučiaus g. sankryžos. "Automobilių plovyklos kompleksas, dujų degalinės rekonstrukcija", kitaip tariant, mažas objektas. Ir pačios statybos vyksta ganėtinai lėtai...

Privažiavimo įrengimas.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8705_zpsfijsjtcc.jpg

Siauliai
2015.05.13, 14:08
Dar mačiau kažkas ,,kapstosi" pramonės gatvėje prie NIC prekybos centro. Gal kas žinot kas ten vyksta?

Xedos
2015.05.13, 19:06
Dar mačiau kažkas ,,kapstosi" pramonės gatvėje prie NIC prekybos centro. Gal kas žinot kas ten vyksta?

Ir aš pastebėjau, kad kažkas vyksta Pramonės g. Tik nepastebėjau stendo, jei bus daroma kas nors rimtesnio anksčiau ar vėliau jis turėtų atsirasti.

Ten tikrai turėtų būti kas nors daroma, nes gana nemažame plote nukastas dirvožemio sluoksnis, šiandien ryte vyko betonavimo darbai.

orangen
2015.05.14, 16:45
Lyg vilkikių aikštelė ten bus.

Xedos
2015.05.17, 22:48
"Maxima" statybos ant Serbentų ir Vilniaus g. kampo.

Vakar

Nuo Vilniaus g.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0181_zpsm7ublxu2.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0182_zps9oids75k.jpg

Nuo Serbentų g.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0185_zpsciwaxkzl.jpg

"Nugarinė" pusė.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0186_zpslxexqbjn.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0187_zpsnowzfiwm.jpg

Xedos
2015.05.17, 22:49
http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0188_zpsqizpeewf.jpg

Nuo Vilniaus g. pusės

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0189_zpsgky2q6rh.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0190_zpsjjgmas2q.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0191_zps4ojjz8zw.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0193_zpsfzvq1szb.jpg

Įvažiavimas iš Vilkaviškio g. pusės.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0195_zps5qbbvl5l.jpg

Xedos
2015.05.18, 14:57
05 16

Pramonės g. šalia NiC. Nespėsiu kas čia bus daroma....

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0253_zpsmiygo199.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0254_zpsbdnshvlt.jpg

Xedos
2015.05.21, 16:47
Architektų g. netoli "Autodainų", link centro, jau keletą dienų stumdomos žemės, dirba technika. Pažiūrėjus į Google Street view matyti, kad anksčiau ten stovėjo skelbimas skelbiantis apie parduodamą 0,32 ha sklypą. Manau, kad ten turėtų kažkas išdygti.

Siauliai
2015.06.04, 12:21
Vakar vakare mačiau stovėjo technika sklype prie Tomo viešbučio (prie kebabinės). Kiek žinau tam sklype Vinkleris (koorporacija Vaivorykštė) kažką planavo statyti. Gal kas turite daugiau informacijos?

DArnas
2015.06.04, 18:10
Beje, gal kas žinote, kokia proga tvora aptvėrė stadioną prie teniso kortų?

orangen
2015.06.05, 07:54
Architektų g. netoli "Autodainų", link centro, jau keletą dienų stumdomos žemės, dirba technika. Pažiūrėjus į Google Street view matyti, kad anksčiau ten stovėjo skelbimas skelbiantis apie parduodamą 0,32 ha sklypą. Manau, kad ten turėtų kažkas išdygti.
PC TAU.
Vakar vakare mačiau stovėjo technika sklype prie Tomo viešbučio (prie kebabinės). Kiek žinau tam sklype Vinkleris (koorporacija Vaivorykštė) kažką planavo statyti. Gal kas turite daugiau informacijos?
Kad nieko ten nėra.
Beje, gal kas žinote, kokia proga tvora aptvėrė stadioną prie teniso kortų?Kad šunys nešiktų.

Siauliai
2015.06.05, 11:57
Ten mačiau užlygino buvusius pamatus. užpylė žemėmis ir tiek.

Xedos
2015.06.06, 19:57
"TAU" statybvietė šalia Architektų g. nuo Žalūkų g.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0620_zpszgfnq91e.jpg

Xedos
2015.06.22, 23:21
"Maxima" statybos ant Serbentų ir Vilniaus g. kampo.

06 21

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0717_zpsjli9r7ms.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0720_zpsbe6h5yca.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0723_zpsuu9ea8cd.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0722_zpsngww8saq.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0718_zpssbowyebw.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0719_zpspc9qziiu.jpg

Xedos
2015.06.22, 23:23
06 21

PC "TAU" Architektų g.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0724_zpsztahh5lx.jpg

Statybos Pramonės g. Kairėje matosi keliukas, karkasas jau kyla aukštyn, bet matyt tai bus nedidelis objektas.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0711_zpspv1rtumx.jpg

Ir amžinos statybos M. Valančiaus g., šalia turgaus. Jau praėjo visi metai per kuriuos nelabai kas ir pasikeitė.

06 22

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0736_zpsb7gmvm3l.jpg

Xedos
2015.06.23, 23:37
Senokai remonto nemačiusiame amfiteatre prasidėjo darbai

Daugybę metų netvarkytas Šiaulių amfiteatras po truputį turėtų ir vėl susigrąžinti populiarumą. Anksčiau miestiečių labai mėgtą renginių ir susibūrimų vietą mėginama prikelti naujam gyvenimui. Miesto vadovams suradus papildomų lėšų ir iš privatizavimo fondo skyrus apie 10 000 eurų, pradėti amfiteatro remonto darbai.

Pirmiausia planuojama atnaujinti visiškai sutrūnijusią sceną, vėliau tikimasi kosmetiškai sutvarkyti ar bent palopyti begriūnančius suolelius.

http://etaplius.lt/senokai-remonto-nemaciusiame-amfiteatre-prasidejo-darbai/

estetas
2015.06.26, 13:51
06 21

Ir amžinos statybos M. Valančiaus g., šalia turgaus. Jau praėjo visi metai per kuriuos nelabai kas ir pasikeitė.

06 22

Atvaizdas
(http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0736_zpsb7gmvm3l.jpg)

Gal turit informacijos kas tame pastate įsikurs? Ar tik ne "Lidl"?

orangen
2015.06.26, 14:17
Gal turit informacijos kas tame pastate įsikurs? Ar tik ne "Lidl"?Norfa. Lidl ateis tik kai turės savo logistikos centrą Lietuvoje.

Xedos
2015.06.27, 22:17
Mini projektas šalia PC Arena baigtas (beveik).

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF0917_zpsv3e3docb.jpg

Xedos
2015.06.30, 18:16
Šalia Akropolio aptvertas plotas. Ar tik neprasidės LIDL'o statybos ?

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1029_zpspgnbbwe3.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1028_zpshdjafilf.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1026_zps7l35mzbr.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1025_zpsodgeuukl.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1027_zpssjebstls.jpg

Xedos
2015.07.07, 13:18
Statomas modernus Jovaro progimnazijos stadionas

Šiauliai turės vienu moderniu stadionu daugiau. Juo su miesto bendruomene dalinsis Jovaro progimnazija – jau nuo naujų mokslo metų mokykla pagaliau turės ilgai lauktą naują ir apskritai pirmąjį šiai įstaigai dirbtinės dangos stadioną su bėgimo takais. Apie tris šimtus tūkstančių eurų kainuosiantis projektas įgyvendinamas iš valstybės investicijų programos.

Šiaulių Jovaro progimnazijos teritorijoje įsibėgėjo darbai – burzgia sunkiasvorė technika, aplinka keičiasi neatpažįstamai. Jau po poros mėnesių ši teritorija turėtų virsti nauju moderniu dirbtinės dangos stadionu su bėgimo takais. Šio įvykio laukta bene dešimtmetį, projektas parengtas dar prieš aštuonerius metus ir tik dabar, gavus finansavimą, darbai pagaliau pajudėjo.

Projektas finansuojamas iš valstybės investicijų programos, tačiau tam, kad darbus pavyktų įgyvendinti greičiau, dalį lėšų pridėjo Šiaulių miesto savivaldybė. Buvo numatyta, kad projektas turi tilpti į milijono litų sumą, bet paskelbus konkursą, darbus pavyko nupirkti pigiau, tad tikimasi, kad už likusius pinigus pavyks patobulinti bėgimo takus, kad jie būtų minkštesnės dangos. Jei darbai nestrigs, jie turėtų būti baigti iki rugpjūčio 20 d., tad rugsėjo pirmąją mokykla pasitiktų jau su nauju stadionu.

http://etaplius.lt/statomas-modernus-jovaro-gimnazijos-stadionas/

worst
2015.07.09, 14:14
Norfa. Lidl ateis tik kai turės savo logistikos centrą Lietuvoje.

Lidl logistikos centras jau stovi šalia Kauno, tik vat neaišku kur žada atsidaryti Šiauliuose parduotuvė, galbūt ir prie Akropolio.

Xedos
2015.07.09, 17:40
Lidl logistikos centras jau stovi šalia Kauno, tik vat neaišku kur žada atsidaryti Šiauliuose parduotuvė, galbūt ir prie Akropolio.

Yra patvirtinta, kad viena bus netoli PC TILŽĖ. Buvo kalbama, kad dar viena bus ir prie Akropolio.

Vieta žemėlapyje (http://maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=457873;6200844;Pa%C5%BEym %C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=457939,6200888&z=10000&lrs=hybrid,stops,zebra)

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą Tilžės g. 217, Šiauliuose 2014-09-29

Statybos adresas: Šiaulių m. sav., Šiauliai, Tilžės g. 217. Statinio pavadinimas: prekybos paskirties pastatas.

Projektuotoja - UAB „Siena“.

Statytoja -UAB „Lidl“.

http://edem.siauliai.lt/lit/Visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statinio-projektavima-Tilzes-g-217-Siauliuose/2010

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-3_zpsbc6b6237.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-2_zpsa9c381f0.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-1_zps0a196060.jpg

estetas
2015.07.10, 16:12
Atvaizdas
(http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-1_zps0a196060.jpg)

Turėtų neblogai atrodyti, nors pats pastato projektas paprastas, bet atrodo, kad pasirinktos teisingos spalvos, nėra tų pilkų, monotoniškų, pabodusių atspalvių, tos pastelinės, šviesios, smėlinės spalvos suteikia pastatui jaukumo.

Xedos
2015.07.13, 00:08
Šalia Akropolio tikrai prasidės Lidl statybos.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1352_zpsqzhru17z.jpg

Net nepastebėjau kada šis nedidelis PC Aido g. buvo pradėtas atnaujinti...Atrodo dar šiek tiek darbų liko.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1353_zpsavtleflq.jpg

Xedos
2015.07.18, 17:27
Architektų g. statomas PC "TAU".

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1447_zpsebuaa8st.jpg

Nesibaigiančios statybos M. Valančiaus g. eina į pabaigą.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1444_zps8er0bjty.jpg

Vasario 16 g. 42 šiek tiek juda.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1432_zpsllj7qk7r.jpg

Maxima Vilniaus ir Serbentų g, kampe kaip ir baigta.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1414_zpsnnfgkamp.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1422_zpsixmucibq.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1427_zpszfcypppt.jpg

Xedos
2015.07.20, 00:15
Ryškėja projekto Pramonės g. kontūrai. Nepanašu, kad tai bus stambus objektas.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1530_zpsxluc7dhf.jpg

Iš šio kampo geriau matosi įrenginėjamas privažiavimas.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1527_zpslpvbyo7j.jpg

Irmantukas
2015.07.20, 16:41
Turėtų servisas būti.

Xedos
2015.07.20, 17:31
Turėtų servisas būti.

Kažko panašaus ir tikėjausi.....

Xedos
2015.07.22, 00:32
Prasidėjo Lidl statybos

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1554_zpsuvyw5glu.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1553_zpsfx9nhtki.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1552_zpsiszepgc7.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1551_zpstnrtx1gs.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1550_zpskleoybpe.jpg

Xedos
2015.07.22, 00:33
http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1549_zpsigojewfc.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1548_zpscecrdcs6.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1547_zpstlirqnmh.jpg

Xedos
2015.07.29, 19:48
URBAN projekto lėšos keliaus ne ten, kur tikėtasi

Šiaulių įmonės, gyventojai kviečiami teikti pastabas ir pasiūlymus siekiant tobulinti ar keisti Vyriausybės paviešintą URBAN projekto aprašą. Jame nurodyti reikalavimai sumažino politikų optimizmą sutvarkyti viešąsias miesto erdves taip, kaip buvo tikėtasi anksčiau. Savivaldybėje aptarus aprašą, diskutuota apie jo sąlygas, galimus planus tvarkytinose teritorijose.

Pateikė aprašą su taisyklėmis

Vyriausybė Šiauliams, kaip ir kitiems šalies didiesiems miestams, liepos 17-ąją pateikė aprašą, kuriame nurodyta, kam galima panaudoti taip vadinamąsias URBAN lėšas. 2015-aisiais yra galimybė sulaukti apie du milijonus, o iki 2020-ųjų metų Šiaulių regionas galėtų įsisavinti per 20 milijonų eurų. Pagal pateiktas taisykles iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų nebus finansuojama naujų pastatų statyba, senųjų renovacija, švietimo įstaigų veikla ar kultūros paveldo objektų tvarkymas, požeminių automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir panašiai.

Siekiant padidinti gyventojų užimtumą, programos URBAN lėšomis Šiaulių miesto savivaldybė ketina tvarkyti Prisikėlimo aikštę, bulvaro dalį iki Draugystės prospekto, amfiteatrą, centrinį miesto parką, Didždvario parką, Kaštonų alėją, Talkšos ežero pakrantę bei buvusio „Elnio“ fabriko teritoriją. Iškilus apribojimams, laukiama pasiūlymų, kaip šios teritorijos galėtų keistis. Meras konkretų siūlymą jau turi. „Galima atgaivinti gamtininkų stotį, tokiu būdu galima pasiekti pagrindinio URBAN lėšų panaudojimo tikslo – užimtumo didinimo. Gamtininkų stotis yra nuostabi vieta, kurią išvysčius gali atsirasti gyvybė, tuo labiau, kad Talkšos pakrantė tampa vis populiaresniu traukos objektu. Pastebėjote, kad lėšos negali būti skirtos švietimo įstaigoms, o kas draudžia padėti kablelį ir pasakyti, kad išskyrus, formaliam švietimui“, – sako meras Artūras Visockas.

Nuvylė taisyklės

Aprašo pristatyme dalyvavęs miesto tarybos narys, buvęs meras Justinas Sartauskas, kurio vadovaujama taryba buvo nusprendusi, kur panaudoti URBAN programos lėšas, nustebo, kad nebus galima finansavimo skirti kultūros centro renovacijai, amfiteatro statiniams – atlikėjų persirengimo kambariams, tualetams, scenai, gatvių tvarkymui, inžineriniams tinklams tiesti, išskyrus lietaus nuotėkas. Finansavimas galimas nebent bendruomenių namų statybai, tačiau lėšų jų išlaikymui taip pat nenumatyta.

„Ypač skaudu, kad nefinansuojami inžineriniai tinklai, t. y. vandentiekis, kanalizacija, šilumos tinklai, nes teritorijos tvarkomos ilgam – 20-25 metams, ir teritorijos, kurios seniai netvarkytos, yra apgailėtinos būklės. Savivaldybės įmonėms „Šiaulių energija“, „Šiaulių vandenys“ labai aktualu, ar reikės imti lėšų iš savo strateginių planų ir juos koreguoti į tą teritoriją, kur yra URBAN, ar jie susitvarkys lėšas kartu su URBAN lėšomis“.

Finansavimas gali didėti arba mažėti

Projektui finansuoti Europos Sąjunga skiria 85 proc. reikalingų lėšų, valstybė ir savivaldybė – po 7,5 proc. Įgyvendinus kai kuriuos reikalavimus, pavyzdžiui, kartu su paraiška pateikus parengtą techninį projektą, finansavimas iš valstybės gali padidėti. Ir atvirkščiai, pradelsus terminus – sumažėti.

http://etaplius.lt/urban-projekto-lesos-keliaus-ne-ten-kur-buvo-tiketasi/

DArnas
2015.08.10, 11:44
Kas dėl prie „Akropolio“ statomo „Lidlo“, tai smagu matyti gana greitai vykstančias statybas, na, kol kas labiau paruošiamuosius darbus, tačiau vis suku galvą ir nesuprantu, kuri parduotuvės pusė bus paradinė, t.y. iš kurios gatvės bus įvažiavimas. Kol kas yra nutiestas laikinas keliukas technikai privažiuoti iš Aido g. pusės, bet statybų aikštelė glaudžiasi prie Tilžės g. Privažiavimas prie parduotuvės iš Tilžės g. pusės būtų šiek tiek keblus: vietos naujoms sankryžoms nėra, o „Akropolio“ posūkis taip pat vargiai būtų pertvarkomas į dvigubą nuvažiavimą, juolab aukščiai toje vietoje skiriasi gana drastiškai. Spėju, jei įvažiavimas bus iš Aido g. pusės, statybos neapsieis be Aido ir Dainų g. sankryžos rekonstrukcijos, tačiau galbūt aš klystu.

NIR_Rimc
2015.08.11, 13:20
Seip manau is Tilzes gatves puses bus, nes ejau penktadieni i akropoli tai sankryzoj su tilzes gatve salia lieporiu pc ant saligatvio kelininku dazais yra pripeizota todel manau ten keis kazka (platins ir t.t.)

Xedos
2015.08.13, 21:15
Kas dėl prie „Akropolio“ statomo „Lidlo“, tai smagu matyti gana greitai vykstančias statybas, na, kol kas labiau paruošiamuosius darbus, tačiau vis suku galvą ir nesuprantu, kuri parduotuvės pusė bus paradinė, t.y. iš kurios gatvės bus įvažiavimas. Kol kas yra nutiestas laikinas keliukas technikai privažiuoti iš Aido g. pusės, bet statybų aikštelė glaudžiasi prie Tilžės g. Privažiavimas prie parduotuvės iš Tilžės g. pusės būtų šiek tiek keblus: vietos naujoms sankryžoms nėra, o „Akropolio“ posūkis taip pat vargiai būtų pertvarkomas į dvigubą nuvažiavimą, juolab aukščiai toje vietoje skiriasi gana drastiškai. Spėju, jei įvažiavimas bus iš Aido g. pusės, statybos neapsieis be Aido ir Dainų g. sankryžos rekonstrukcijos, tačiau galbūt aš klystu.

Spėčiau, kad nuo Tilžės g. pusės. Visos Lidl parduotuvės panašios ir dažniausiai turi vieną pagrindinį įėjimą, todėl nemanau, kad Šiauliams būtų parengtas kitoks projektas. Nors įėjimas nuo Aido g. būtų tikrai pliusas.

Be to, visiškai baigta Maxima prie Serbentų ir Vilniaus g. sankryžos. Liko tik patraukti biotualetą :).

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF1950_zpsap6wjbup.jpg

Xedos
2015.08.17, 17:34
Projektai, galintys pagražinti Šiaulių miestą, dūli stalčiuje

Praėjusią savaitę miesto valdžia, su tikslu įvertinti Dainų pėsčiųjų taką bei Lieporių parkelį, lankėsi pietiniame miesto rajone. Šiaulių gyventojai mano, kad tobulėti – yra kur, tuo tarpu valdžios atsakas kiek netikėtas. Pasirodo, jau kurį laiką savivaldybė turi parengusi projektus, kurie galėtų gerokai pakeisti nusidėvėjusį Šiaulių įvaizdį, tačiau jie, dėl lėšų stygiaus, kuris laikas dūli stalčiuje.

Pietinis mikrorajonas – tvarkytinas

Nors valdininkai pietiniame mikrorajone lankosi jau ne pirmą kartą, iki šiol realių Dainų pėsčiųjų tako ir Lieporių parkelio atnaujinimo darbų nesiimta. Apžiūrėję ir įvertinę situaciją, valdininkai nusprendė, kad šios dvi miesto vietos yra tvarkytinos. Šiaulių mieto savivaldybės administracijos direktorius Eduardas Bivainis sutinka, kad Dainų pėsčiųjų taką reikia tvarkyti, nes čia niekas nesikeičia jau daugelį metų. Anot jo, Dainų pėsčiųjų tako techninis projektas yra jau parengtas seniau, tereikia peržiūrėti jo įgyvendinimo terminus.

Projektai yra, tačiau lėšų trūksta

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Giedrė Mendoza Herrera sako, kad projektai parašyti jau seniai, tačiau tik dabar imta realiai svarstyti apie jų įgyvendinimą. Nors konkretūs terminai dar nėra nustatyti ir trūksta lėšų, tačiau žingsnis pirmyn padėtas – projektai peržiūrimi. Tiesa, norint bent vieną jų įgyvendinti, reikia patikrinti, ar jie išvis galėtų būti realizuojami, ar yra parinkti tinkami techniniai sprendimai.

Nors minėti projektai yra seni, nė neturi skaitmeninio varianto, idėjos esą yra išties šaunios. Nepaisant to, direktoriaus pavaduotoja pabrėžia, kad projektų savivaldybė apskritai turi labai daug, tačiau visiems skirti lėšų tiesiog neįmanoma.

Dainų pėsčiųjų tako projektas, sudarytas iš dviejų dalių, nugrimzdo užmarštin. Jis vis dar nėra įvertintas, peržiūrėtas ir jo tinkamumas kol kas gali būti vertinamas tik teoriškai. Deja, vis dar nėra aišku, kada vis dar popierinį projekto variantą peržiūrės valdžios atstovai.

Tuo tarpu Lieporių parkelio projektas žadina didesnes viltis: „Puikus projektas ir padėtas į šalį. Pasakysiu tiek: ten yra parkas su daug gražių takų, žaidimų aikštelė, automobilių stovėjimo aikštelė“,- pasakoja G. Mendoza Herrera. Direktoriaus pavaduotojos nuomone, šis projektas tikrai pagyvintų bendrą Šiaulių miesto vaizdą, pagražintų pietinį mikrorajoną.

Svarstoma galimybė, Lieporių parko taką pavadinti Signatarų alėja. „Artėja jubiliejiniai nepriklausomybės metai, todėl manau, kad šis sumanymas atras vietą žmonių širdyse“,- paklausta, kodėl norima takui suteikti tokį pavadinimą, atsako G. Mendoza Herrera.

http://etaplius.lt/projektai-galintys-pagrazinti-siauliu-miesta-duli-stalciuje/

LinS
2015.08.18, 11:16
Naujos maximos foto. Nuotraukos didelės todėl negaliu tiesiai į jas įdėti nuorodų.
Jas galima pažiūrėti ČIA (https://www.facebook.com/1551867911744318/photos/pcb.1614967442101031/1614966052101170/?type=1&theater)

Xedos
2015.08.22, 17:25
Architektų g. statomas "TAU".

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2114_zpsalokrenh.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2116_zps8lzijr8c.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2117_zpsrwodwk8s.jpg

Šalia kažkas rausiama

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2115_zpsvb7hz2om.jpg

Xedos
2015.08.22, 17:28
Lidl'as šalia Akropolio.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2152_zpsk7clumof.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2154_zpsbhrhfqiq.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2155_zpsn7yabu7v.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2156_zpshd4qjvql.jpg

Link Aido g. neartėja. Matyt ir liks dabartiniame plote.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2157_zpsfeitqoii.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2158_zpsxhyj18z2.jpg

Xedos
2015.08.24, 18:24
Atrodo, kad statybos M. Valančiaus g., šalia turgaus, pagaliau eina į pabaigą. Sužymėtos ir stovėjimo vietos. Tik neaišku kas čia bus.

08 22

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2127_zpsv1esyv7n.jpg

Užtat statybos Vasario 16 g. 42 visiškai sustojo....

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2135_zpszu8a6l6s.jpg

Ir panašu, kad sklype šalia Šaulio viešbučio, kuriame pavasarį nugriovė "vaiduoklį", bent artimiausiu metu, nieko nebus daroma. Tą rodo ir pastatyta tvora...

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2134_zpshowyrngg.jpg

Xedos
2015.09.29, 20:49
LIDL statybos šalia Akropolio.

09 27

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2522_zps7ry3xajt.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2521_zpsmsyobjw4.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2523_zpshvyaayxr.jpg

Nukando taką.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2524_zpsyaob4xnz.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2525_zpsis6svvgt.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2526_zpssn4qdujx.jpg

Xedos
2015.09.29, 20:56
TAU Architektų g.

09 27

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2476_zpsbzuwng8j.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2477_zpsarrw6uop.jpg

Ir pagaliau galutinai paaiškėjo kas įsikurs pastate šalia turgaus.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2474_zpsqhx1aswo.jpg

Xedos
2015.10.04, 22:10
Prieš kelias dienas praeinant pro pastatą viduje girdėjosi kažkokie garsai, taigi galbūt statybos nėra visiškai sustojusios.

08 22

Užtat statybos Vasario 16 g. 42 visiškai sustojo....

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF2135_zpszu8a6l6s.jpg

meskisz
2015.10.10, 17:08
http://skrastas.lt/?data=2015-10-09&rub=1144267695&id=1444230349&pried=2015-10-08

Bus gaivinami Zokniai. Kažkada... :).

Audrys
2016.01.22, 01:10
Šiauliuose bus statomas bendrabutis kariams
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/siauliuose-bus-statomas-bendrabutis-kariams-56-569429

Robertas33
2016.01.24, 23:51
Šiauliuose nauja sporto baze krepšiniui, tik nerašo kurioje vietoje:
http://www.delfi.lt/krepsinis/naujienos/siauliuose-iskils-nauja-sporto-baze-jaunimo-treniruotems.d?id=70150440

Robertas33
2016.01.26, 22:19
Neoficialiais duomenimis krepšinio centras bus rengiamas Dubijos mokykloje.

Xedos
2016.01.30, 18:52
Šio pastato statybos iš esmės baigėsi jau praėjusiais metais, bet taip ir neprisiruošiau nufotografuoti....Gal atrodo ir geriau nei vaiduoklis, bet tikrai ne gražuolis.

Vasario 16 g. 42

2015 11 09

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF3436_zpsful1kn13.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF3435_zpsbqk58w4g.jpg

Nuo P. Višinskio g. pusės

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF3434_zpscx8no8br.jpg

Ir Elllii.....mart Architektų g. baigtas jau anksčiau. Kiek "išplaukęs" kadras.

2016 01 30

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4051_zpsovd3hgh7.jpg

Xedos
2016.01.31, 00:03
Rėkyva turėtų tapti vandens sporto mėgėjų traukos centru – čia ketinama įrengti sporto kompleksą

Šiaulių miesto savivaldybėje jėgos aitvarų sporto entuziastai kartu su valdžios atstovais diskutavo, kaip galima gerinti didžiausio rajone esančio ežero infrastruktūrą ir ją pritaikyti profesionaliam sportui. Lėšų idėjų įgyvendinimui tikimasi gauti iš verslininkų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Ekstremalaus vandens sporto entuziastai sako, kad Šiaulių pašonėje turime vieną idealiausių ežerų, kuriame ir žiemą, ir vasarą idealios sąlygos vandens sportui. Tiesa Rėkyvos ežero prieigos nepritaikytos profesionaliam sportui – keliai duobėti ir apgriuvę, pakrantės daugelyje vietų virtę neįžengiamais žolynais. Vandens sporto mėgėjai aplinką tvarko iš savo lėšų, tačiau prieigas sutvarkius pagal Europos standartus čia galėtų vykti net tarptautinės sporto varžybos.

Didžiausia problema Rėkyvos ežero infrastruktūros pritaikymui – vandens sportui reikalingos didelės investicijos. Kol kas manoma, kad visiems darbams atlikti prireiktų kelių šimtų tūkstančių eurų, kurių miesto savivaldybė skirti negali. Tikimasi dalies finansavimo sulaukti iš verslininkų, taip pat bus bandoma parengtį projektą ir gauti Europos Sąjungos paramą.

Rėkyva – didžiausias Lietuvoje aukštapelkinis ežeras. Jo plotas siekia beveik 12 kvadratinių kilometrų, didžiausias gylis ežere siekia beveik 5 metrus. Vandens sporto entuziastai sako, kad Rėkyvos ežeras dėl savo unikalaus išsidėstymo ir dydžio idealiai tinka bet kokiam jėgos sportui vandenyje. Ekstremalų vandens sportą gyventojai ežere gali išbandyti tiek vasarą, tiek žiemą.

http://etaplius.lt/rekyva-turetu-tapti-vandens-sporto-megeju-traukos-centru-cia-ketinama-irengti-sporto-kompleksa/

Xedos
2016.02.01, 16:51
LIDL statybos

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4108_zpsj182cyo1.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4110b_zpsfjojbeza.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4112_zps8dlrcrrd.jpg

Akropolio pusėje

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4114_zpszwm2pulk.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4115_zps5jdijvfr.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4116_zpsgzilp8vf.jpg

Nuo Aido g.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4117_zpswzvecocl.jpg

Xedos
2016.02.01, 16:53
Komercinės paskirties pastato, su požemine automobilių aikštele, statybos Lyros g.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4118_zpse4hhjbrc.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4119_zps5xhdopow.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4120_zpsbpaahruk.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4121_zpsxo6afvos.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4122_zpsxduqlu1p.jpg

Xedos
2016.02.01, 19:21
Tokios idėjos atrodo kaip utopija, ypač turint omenyje, kad net ir svarbiausi projektai, pavyzdžiui, URBAN, sunkiai juda pirmyn.

Pirmi žingsniai į teitorijos Pakruojo g. išvystymą

Savivaldybė pradeda rengti teritorijos, esančios tarp Pakruojo, J. Basanavičiaus ir K. Janakausko gatvių, šalia sklypo Pakruojo g. 49, formavimo ir pertvarkymo projektą. Rengiant šį projektą bus ieškoma galimybių prijungti papildomą žemės sklypą prie Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų 6-osios rinktinės bazės turimo žemės sklypo. Tai buvo aptarta Lietuvos kariuomenės vado Jono Vytauto Žuko vizito Šiauliuose metu.

Savivaldybei perdavus sklypą, kariuomenė ketina pradėti rengti teritorijos Pakruojo gatvėje išvystymo projektą.

Vizito Šiauliuose metu kariuomenės vadas dalijosi planais, išplėtus teritoriją, įrengti didįjį traukos centrą visoms patriotinėms veikloms. Bendromis jėgomis su miestu gavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, bus siekiama restauruoti Pakruojo g. esantį senąjį istorinį ramovės pastatą. Anot J. V. Žuko, visus kitus statinius reikėtų nugriauti, o jų vietoje pastatyti lengvų konstrukcijų surenkamus skandinaviškus statinius, kuriuose būtų įrengtos poilsio, sporto zonos, konferencijų salė, kiti objektai.

Miestui naudinga, kad įgyvendinus minėtą projektą, būtų ne tik sutvarkyta dabar nenaudojama ir apleista miesto teritorija, bet ir įrengtas modernus centras, kuriame taip pat galėtų vykti ir bendros su švietimo įstaigomis edukacinės veiklos.

http://edem.siauliai.lt/lit/Pirmi-zingsniai-i-teitorijos-Pakruojo-g-isvystyma/4787

Gator
2016.02.01, 19:35
Komercinės paskirties pastato, su požemine automobilių aikštele, statybos Lyros g.


Kas įsikurs, koks plotas?

Xedos
2016.02.01, 19:38
Kas įsikurs, koks plotas?

Neturiu absoliučiai jokios informacijos :).

Gator
2016.02.01, 20:06
Neturiu absoliučiai jokios informacijos :).

Jei niekas nepasikeitė, 4000 kv. m:
http://archyvas.etaplius.lt/Aktualijos/2010-metai-sausio/Verslininkas-nusitaike-i-valstybine-zeme-ir-savivaldybes-aikstele

Xedos
2016.02.01, 20:16
Jei niekas nepasikeitė, 4000 kv. m:
http://archyvas.etaplius.lt/Aktualijos/2010-metai-sausio/Verslininkas-nusitaike-i-valstybine-zeme-ir-savivaldybes-aikstele

Ačiū už informaciją.

Kai kuriuos gyventojus tenka užjausti, nes gyvens nuolatiniame šešėlyje ir pro langus matys tik sieną.

julius
2016.02.01, 21:40
Šio pastato statybos iš esmės baigėsi jau praėjusiais metais, bet taip ir neprisiruošiau nufotografuoti....Gal atrodo ir geriau nei vaiduoklis, bet tikrai ne gražuolis.

Vasario 16 g. 42

2015 11 09

Atvaizdas
(http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF3436_zpsful1kn13.jpg)

Atvaizdas
(http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF3435_zpsbqk58w4g.jpg)


WOW,
labai originalus pastatas,
man patinka,
gal provincialiam žvilgsniui kiek neįprastas, bet man labai patinka,
primena ankstyvajį modernizmą - konstruktyvizmo ir bauhauzo architektūrą,
ar net britišką "art noveau" (Charles Rennie Mackintosh).

http://www.daniellaondesign.com/uploads/7/3/9/7/7397659/833377_orig.jpg

Xedos
2016.02.01, 23:01
WOW,
labai originalus pastatas,
man patinka,
gal provincialiam žvilgsniui kiek neįprastas, bet man labai patinka,
primena ankstyvajį modernizmą - konstruktyvizmo ir bauhauzo architektūrą,
ar net britišką "art noveau" (Charles Rennie Mackintosh).

Atvaizdas
(http://www.daniellaondesign.com/uploads/7/3/9/7/7397659/833377_orig.jpg)

Galbūt kitoje vietoje ir nebūtų toks jau neįprastas, bet jis ganėtinai smarkiai išsiskiria iš jį supančių pastatų, todėl šiek tiek primena "svetimkūnį".

Bet jokiu būdu negalima skųstis, nes tai yra šimteriopai geriau už ten metų metus stovėjusį vaiduoklį.

sankauskas
2016.02.01, 23:40
Pritariu Juliui - pastatas labai įdomus. Džiaugiuosi, kad vaiduoklis buvo nugriautas, ir atsirado toks originalus pastatas, tuo labiau kad jis man beveik prieš langus.

P.S. Dėl karinio miestelio - belieka laukti ir tikėtis :)

Xedos
2016.02.01, 23:46
Pritariu Juliui - pastatas labai įdomus. Džiaugiuosi, kad vaiduoklis buvo nugriautas, ir atsirado toks originalus pastatas, tuo labiau kad jis man beveik prieš langus.

P.S. Dėl karinio miestelio - belieka laukti ir tikėtis :)

Tai, kad jis nebuvo visiškai nugriautas. Senieji griaučiai buvo tik "apkarpyti". O dėl įdomumo - skonio reikalas.

sankauskas
2016.02.02, 00:05
O kas naujajame pastate įsikurs?

Xedos
2016.02.02, 00:15
O kas naujajame pastate įsikurs?

Tą būtų įdomu sužinoti ir man. Stende daug informacijos nebuvo pateikta:

2015 04 15

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF8385_zpsalllhaaf.jpg

julius
2016.02.03, 10:12
Galbūt kitoje vietoje ir nebūtų toks jau neįprastas, bet jis ganėtinai smarkiai išsiskiria iš jį supančių pastatų, todėl šiek tiek primena "svetimkūnį".


Išsiskiria iš aplinkos ir primena svetimkūnį turbūt dėl to, kad aplinkoje daug š-do pristatyta (excuse my french). Kaip antai ta šalimais stovinti 90-ųjų mafijinė "pilaitė" su geltonu bokšteliu...

Xedos
2016.02.03, 14:07
Išsiskiria iš aplinkos ir primena svetimkūnį turbūt dėl to, kad aplinkoje daug š-do pristatyta (excuse my french). Kaip antai ta šalimais stovinti 90-ųjų mafijinė "pilaitė" su geltonu bokšteliu...

Taip, dėl aplinkos turiu sutikti :), bet galėtų bent šiek tiek labiau prisitaikyti.

kasparas.v
2016.02.05, 00:36
WOW,
labai originalus pastatas,
man patinka,
gal provincialiam žvilgsniui kiek neįprastas, bet man labai patinka,
primena ankstyvajį modernizmą - konstruktyvizmo ir bauhauzo architektūrą,
ar net britišką "art noveau" (Charles Rennie Mackintosh).

Atvaizdas
(http://www.daniellaondesign.com/uploads/7/3/9/7/7397659/833377_orig.jpg)

Tiksliau Art Deco ir ne ka kita.

Xedos
2016.02.12, 17:46
Lidl statybos jau beveik baigtos.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4233_zpsz9tnwmzg.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4234_zpsxgcth6js.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4236_zpsocfkvqyu.jpg

Čia dar liko šiek tiek darbo.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4238_zpsvcpnogtu.jpg

Xedos
2016.02.12, 18:01
Šiame sklype šalia Tilžės g. viaduko per geležinkelį turbūt niekas taip ir nevyks. Dar praėjusias metais plotas buvo išvalytas, aptvertas, bet nieko daugiau.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4232_zpsjidezqet.jpg

Ir dar du Lyros g. 5A statybų kadrai per tvorą iš kiemo pusės (tvora trukdo šiek tiek daugiau nei tikėjausi, bet bendrą vaizdą susidaryti galima).

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4239_zpsh3qooqlu.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF4240_zpsbpmbpzra.jpg

Xedos
2016.02.24, 23:33
Dainų bulvaro rekonstrukcija - tolima vizija.

Ir ad­mi­nist­ra­ci­ja, ir po­li­ti­kai nė ne­bes­vars­to re­konst­ruo­ti Dai­nų pės­čių­jų bul­va­rą. Jį at­nau­jin­ti gy­ven­to­jams ža­dė­ta net ke­lias ka­den­ci­jas. Ar rei­kės lauk­ti, kol bul­va­ro būk­lės ty­ri­mą at­liks kon­sul­tan­tai?

„Dėl Dai­nų pės­čių­jų ta­ko jo­kio ty­ri­mo ne­rei­kia, rei­kia tik ap­si­spren­di­mo, bet jis dar ky­bo ore“, – tei­gė Mies­to ūkio ir plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas T. Pet­rei­kis.

G. Men­do­za Her­re­ra „Šiau­lių kraš­tui“ pa­tvir­ti­no, jog Dai­nų bul­va­rui re­konst­ruo­ti lė­šų šie­met ne­pla­nuo­ja­ma. „Tech­ni­nis pro­jek­tas se­niai pa­reng­tas, jis la­bai bran­gus, daug vis­ko pri­pla­nuo­ta, – sa­kė ji. – Ma­no nuo­mo­ne, rei­kė­tų pro­jek­tą reng­ti iš nau­jo.“

http://skrastas.lt/?data=2016-02-24&rub=1065924812&id=1456248837

Dolomitas
2016.02.28, 18:11
Norėjau pasiteirauti, gal kas yra girdėti apie naujas Lidl statybas prie Tilžės ir Aukštosios gatvių sankryžos? Ar taip šis ankščiau minėtas projektas vis dar nėra patvirtintas? :)

Xedos
2016.02.29, 17:58
Prie Šiaulių sporto gimnazijos išdygs sporto salė už 3 milijonus eurų

Šiaulių sporto gimnazija, kaip tikimasi, mažiau nei po dvejų metų turės šiuolaikišką universalią sporto salę. Mažiausiai 3000 kvadratinių metrų salėje galės treniruotis daugelio sporto šakų atstovai. Planuojama, kad projektas kainuos iki trijų milijonų eurų. Artimiausių dvejų metų Valstybės investicijų programoje šio salės statyboms numatyta apie 2 mln. eurų, Šiaulių miesto savivaldybė prisidės beveik milijonu. Tikimasi, kad pirmieji statybų darbai prasidės jau šių metų pabaigoje.

Šiemet iš miesto biudžeto šiam projektui bus atriekta 200 000 eurų, mat pirmieji darbai prasidės jau netrukus.

Šiaulių miesto savivaldybės Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas sako, kad mažiausiai 3000-ių kvadratinių metrų naujoji salė bus moderni ir niekuo nenusileis profesionalioms užsienio šalių sporto salėms, kokias mato Šiaulių Sporto gimnazijoje besimokantys vaikai, dalyvaudami aukšto lygio varžybose užsienyje. Pasak Gintaro Jasiūno, tokios permainos Sporto gimnazijai buvo būtinos. Išplėtus sporto bazę, pavyktų pritraukti daugiau jaunų perspektyvių sportininkų, o svarbiausia – būtų pagerintos jų ugdymo sąlygos.

Tikimasi, kad pirmuosius statybos darbus pavyks pradėti jau šį rudenį. Optimistiniu variantu, naujoji sporto salė prie gimnazijos galėtų išdygti jau 2017-ųjų pabaigoje.

http://etaplius.lt/prie-siauliu-sporto-gimnazijos-isdygs-sporto-sale-uz-3-milijonus-euru/

Xedos
2016.02.29, 18:12
Norėjau pasiteirauti, gal kas yra girdėti apie naujas Lidl statybas prie Tilžės ir Aukštosios gatvių sankryžos? Ar taip šis ankščiau minėtas projektas vis dar nėra patvirtintas? :)

Anksčiau ar vėliau statybos turėtų prasidėti. Informacija apie projektą buvo paviešinta 2014 m. rugsėjį, po to 2015 m. gruodžio 29 d. Toje miesto pusėje jau kurį laiką nebuvau, gal ten kas nors ir judinama....

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio statyba Tilžės g. 217, Šiauliuose.

Informuojame apie numatomo didmeninės prekybos paskirties pastato Tilžės g. 217, Šiauliuose projekto rengimą bei apie parengtus projektinius pasiūlymus.

Staybos adresas: Tilžės g. 217, Šiauliai.

Statinio paskirtis: prekybos paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: UAB "Siena".

Statytojas: UAB "Lidl Lietuva"

2015-12-29

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-7_zpsereyhw5m.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-3_zpsgci9n6r6.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-6_zpsftzbqh6v.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-4_zps6tfsujzp.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-5_zpskprey2fl.jpg

http://edem.siauliai.lt/lit/Visuomenes-informavimas-apie-visuomenei-svarbaus-statinio-statyba-Tilzes-g-217-Siauliuose/4606/1

Xedos
2016.03.07, 20:24
Gamybinės paskirties pastato statybos Metalistų g, 2A

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5018_zpspewyeulg.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5017_zpskxqaacqq.jpg

Stendas

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5016_zpsjtgmb08u.jpg

Prieš tai čia stovėjo toks pastatas:

Iš Google Street View.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-1_zpsrutvxxdy.jpg

Xedos
2016.03.07, 20:28
Lyros g. 5A iškilo du bokštiniai kranai

Pirmas

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5021_zpskjvmipwk.jpg

Antras

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5022_zpsk79mk3e4.jpg

Pro plyšį tvoroje.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5023_zpsnuufi0ow.jpg

Bendras vaizdas iš toliau.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5025_zps9fd7xpst.jpg

Xedos
2016.03.09, 20:42
Tikrai gera naujiena. Šiuo metu aikštė atrodo tikrai ne kaip.

Saulės laikrodžio aikštei – kapitalinis remontas

Artimiausiu metu kapitalinio remonto turėtų sulaukti Saulės laikrodžio aikštė. Šiaulių miesto savivaldybės atstovai dėl to jau žengė pirmuosius žingsnius.

Įgyvendins pirminę projekto idėją

„Planuojamas kapitalinis remontas, žadama vadovautis pradine projekto koncepcija. Nieko, ko nebuvo numatyta projekte, nebus. Bus ištaisytas padarytas brokas, atstatytos atraminės sienos, bus daug atstatymo darbų atlikta“, – pasakoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Giedrė Herrera Mendoza.

Saulės laikrodžio aikštė turėtų išnirti iš tamsos. Aiškėja, kad dabartinis apšvietimas buvo labai tolimas pirminei projekto idėjai. „Apšvietimas savo laiku buvo numontuotas ir nebuvo atstatytas. Dabar jis bus atstatytas“, – mini G. Herrera Mendoza.

Dėmesys bus skirtas ir „Šaulio“ kolonai. „Ji bus verta naujos aikštės“, – sako G. Herrera Mendoza. Pagal integruotų teritorijų programą kapitaliniam remontui numatyti 500 tūkst. Eur. Ši suma – preliminarios galimos kapitalinio remonto išlaidos. Artimiausiu metu jau turėtų būti rengiamas techninis projektas, yra paskelbtas viešasis pirkimas.

http://etaplius.lt/saules-laikrodzio-aikstei-kapitalinis-remontas/

Dolomitas
2016.03.23, 16:31
Anksčiau ar vėliau statybos turėtų prasidėti. Informacija apie projektą buvo paviešinta 2014 m. rugsėjį, po to 2015 m. gruodžio 29 d. Toje miesto pusėje jau kurį laiką nebuvau, gal ten kas nors ir judinama....

Važiuodamas pro šalį (praėjusį ketvirtadienį) pastebėjau, jog vienas namukas pradedamas lig ir ardyti po truputį, galbūt visai ir neužilgo nusimato rimtesni darbai... :)

Xedos
2016.03.24, 18:32
Apie Šiaulių "vaiduoklius" ir jų perspektyvas.

Šiaulių NT: vietos verslui yra, bet rizikuoti kartais bijo

Pasivažinėjus po Šiaulius, kone kiekviename rajone galima rasti po gana stambų pastatą, kuris jau senokai nematė žmogaus veiklos. Pagal 2014 metų duomenis, apleistų pastatų Šiauliuose buvo 86. Skaičiuodami ne visiškai apleistus, tačiau jau ilgą laiką parduodamus, turėtume ir dar didesnį skaičių.

Turi šeimininką, bet veiklos nepradeda

Anot nekilnojamojo turto specialisto, vienas stambiausių Šiauliuose pastatų – senieji gimdymo namai – jau turi šeimininką, tačiau kol kas dar neaišku, ką ten yra rengiamasi daryti. Bet yra žinoma, kad intensyviai yra analizuojama rinka ir artimiausiu metu turi išsikristalizuoti komplekso vystymo kryptis.

Žemdirbių turgus – patrauklus idėjoms

Gyvenantys pietiniame rajone šiauliečiai jau seniai regi niekaip nesikeičiantį buvusį „Telekomo“ pastatą. Eilę metų šis raudonų plytų pastatas stovi, atrodo, paliktas likimo valiai. „Pastatas yra jau nebe valstybės, jis turi keletą savininkų. Savaime aišku, kad vieniems jo reikia, kitiems – ne, bet bendro susitarimo pasiekti sudėtinga. Greičiausiai todėl jis toks ir stovi." – pasakojo V. Misius.

Kita pietinio rajono „pažiba“ – kadaise itin populiarus buvęs žemdirbių turgus. Erdvią automobilių aikštelę ir daugiau nei 3000 kvadratinių metrų prekybos ploto turintis pastatas kol kas nedomina verslininkų. Jo kaina – 350 tūkst. eurų. „Didžiausia šio pastato bėda – specifinis išplanavimas. Tokiam pastatui reikia ir specifinės veiklos. Mano žiniomis, žemdirbių turgus nėra įtrauktas į apleistų pastatų sąrašą, čia vykdoma šiokia tokia veikla, veikia pirtis. Nors verslininkai nesidomi, tai nėra beviltiškas pastatas. Be to, jis stovi strategiškai neblogoje vietoje, o ir kaina gan patraukli“, – teigė specialistas.

Pietiniame miesto rajone taip pat stovi pradėtas ir iki galo nebaigtas statyti pastatas Gardino gatvėje. „Juo dažnai domisi verslininkai, norintys pirkti, vystyti ten veiklą, tačiau šeimininkai, nors statybų nesugeba užbaigti, turto neparduoda“, – aiškina V. Misius.

Baltuoja buvusio banko pastatas

Kai kurie šiauliečiai, tikriausiai, iki šiol baltai mėlyną pastatą vis dar vadina „Snoru“ ar bent jau susitikimo vietą įvardija „buvęs Snoras“. Jam V. Misius taip pat piešia šviesią ateitį. „Pastato kaina nėra didelė, be to, juo labai domisi verslininkai. Beveik garantuoju, kad ilgai jis tuščias nestovės“, – teigė „Rebest“ direktorius. Buvęs „Snoras“ parduodamas už 280 tūkst. eurų.

Turėjo didelių ambicijų

Trakų gatvėje jau senokai nebeveikia buvęs duonos kombinatas. Anto V. Misiaus, šis pastatas priklauso itin stambaus kapitalo įmonei. „Kadaise savininkai turėjo idėją sujungti buvusį duonos kombinatą su kitoje gatvės pusėje esančios siuvyklos „Verpstas“ dalimi, įrengti požeminį tunelį ir paversti viską vienu prekybos centru. Tačiau tai greičiausiai pasirodė per didelė rizika Šiaulių mieste. Jei tai būtų sostinė, tokie pastatai jau seniai būtų parduoti ir juose būtų viręs veiksmas“, – komentavo NT specialistas.

Buvusio „Elnio“ teritorija skendi migloje

Aplink gražiai sutvarkytą Chaimo Frenkelio vilą, kur įsikūręs muziejus, pūpso dar paties garsiojo Šiaulių pirklio laikus menantys pastatai. Čia nemažai gyventojų ir vietos politikų nervų kainavo Menų inkubatoriaus istorija. Kai kurie verslininkai šiandien čia rado užkampį veiklai. „Didžiausias parduodamas pastatas yra daugiau nei 9000 kvadratinių metrų ploto ir jis kainuoja iki 300 tūkst. eurų. Pastatais šioje teritorijoje nuolat domisi verslininkai, tačiau trukdo niuansas, kad kai kurie jų yra saugomi paveldo“, – komenuoja V. Misius.

Panaši situacija yra ir su Žemaitės gatvėje esančiu pastatu, taip vadinamu „Gilo“. Jau eilę metų čia kabo perspėjimas, apie pavojų vaikams, žaidžiantiems statybų aikštelėje, o statybų pabaigos nesimato. „Situacija galėtų pasikeisti, jei Tilžės gatvė būtų sujungta su Sodo gatve. Tai yra planuojama padaryti, tad gal tuomet verslui pastatas taps patrauklesnis, nes čia drieksis gana intensyvaus eismo gatvės“, – teigė V. Misius.

http://etaplius.lt/siauliu-nt-vietos-verslui-yra-bet-rizikuoti-kartais-bijo/

Xedos
2016.03.26, 18:57
Važiuodamas pro šalį (praėjusį ketvirtadienį) pastebėjau, jog vienas namukas pradedamas lig ir ardyti po truputį, galbūt visai ir neužilgo nusimato rimtesni darbai... :)

Nepanašu, kad kažkas ardoma. Statant Lidl šis namas turėtų būti nugriautas.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5029_zpstsn5wtjm.jpg

Nuo Tilžės g.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5028_zpsjufo7z38.jpg

Xedos
2016.03.26, 18:58
Lidl prie Akropolio jau laukia atidarymo

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5051_zpsupdahvyq.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5052_zps1vpstv8t.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5053_zps7kpgkb1m.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5054_zpsedkwblbm.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5055_zps9y7yxkfy.jpg

Dolomitas
2016.03.26, 19:34
Nepanašu, kad kažkas ardoma. Statant Lidl šis namas turėtų būti nugriautas.

Pagal projektą turėtų būt nugriauti 2 namukai. Pravažiuojant turėjai pamatyt šalia ir geltonos spalvos namuką, jis ir griaunamas bus, nes bus daromas keliukas į spaustuvę, plius matosi, jog nuversta tvora, kažkas vis vien vyksta. Šiandien dar kaip tik pralėkiau ir matau, kad žmonės išsiveža daiktus su priekaba. Tikius ir neužilgo pajudės, pamatysim. :)

Xedos
2016.03.26, 22:56
Pagal projektą turėtų būt nugriauti 2 namukai. Pravažiuojant turėjai pamatyt šalia ir geltonos spalvos namuką, jis ir griaunamas bus, nes bus daromas keliukas į spaustuvę, plius matosi, jog nuversta tvora, kažkas vis vien vyksta.

Šiandien dar kaip tik pralėkiau ir matau, kad žmonės išsiveža daiktus su priekaba. Tikius ir neužilgo pajudės, pamatysim. :)

Pagal mano turimą projektą tas sklypas jau priklauso Lidl, tad nieko nuostabaus, kad jie ten jau gali imtis kažkokių darbų. Bet sklype esančiame arčiau Tilžės g. kol kas jokio judesio.

O dėl išvežamų daiktų - tą pastebėjau ir aš, bet kalba eina apie sklypą esanti arčiau Tilžes g.

Xedos
2016.04.03, 16:28
Pagal projektą turėtų būt nugriauti 2 namukai. Pravažiuojant turėjai pamatyt šalia ir geltonos spalvos namuką, jis ir griaunamas bus, nes bus daromas keliukas į spaustuvę, plius matosi, jog nuversta tvora, kažkas vis vien vyksta. Šiandien dar kaip tik pralėkiau ir matau, kad žmonės išsiveža daiktus su priekaba. Tikius ir neužilgo pajudės, pamatysim. :)

03 27

Na taip, tvoros nebėra

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5061_zpscznlrnjh.jpg

Gal darbai pajudės sparčiau.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5062_zpsvedf9rmq.jpg

Be to, ar aš tik dabar pastebėjau, ar sklypas Tilžės g. 233 netoli Tilžės g. ganėtinai šviežiai "suartas" ? Atrodo, kad anksčiau ši vieta atrodė šiek tiek kitaip.

03 27

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5060_zpsa7x5a5xr.jpg

jasas
2016.04.08, 15:27
Sveiki, LIDLo statyba šiame sklype kol kas atidėta neribotam laikui (turbūt ryšium su planuojamu greitu parduotuvių atidarymu). o žemių krūva atsiradusi sklype šalia "Lytagros", yra iš objekto, statomo Lyros g. (tiesiog p. Vinkleris žemes pervežė iš vieno savo sklypo į kitą) :)

Xedos
2016.04.08, 17:16
Sveiki, LIDLo statyba šiame sklype kol kas atidėta neribotam laikui (turbūt ryšium su planuojamu greitu parduotuvių atidarymu). o žemių krūva atsiradusi sklype šalia "Lytagros", yra iš objekto, statomo Lyros g. (tiesiog p. Vinkleris žemes pervežė iš vieno savo sklypo į kitą) :)

Gaila, jau galvojau, kad kas nors ten (prie Lytagros) pajudės.

iDesigner
2016.04.18, 15:45
Apie "Regitros" naują pastatą Išradėjų gatvėje:

„Regitros“ vadovybė su Šiaulių meru Artūru Visocku aptarė Šiaulių filialo persikėlimo į kitą miesto vietą klausimus. Įmonės atstovai pristatė ketinimus filialą, kuris šiuo metu yra įsikūręs Vilniaus g. 8 esančiose patalpose, po kurio laiko perkelti į Išradėjų gatvę. Tuščiame sklype planuojama pastatyti naują, modernų pastatą, kuris visiškai atitiktų įmonės veiklos reikalavimus, būtų pritaikytas geresniam klientų aptarnavimui.

Pasak VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus Daliaus Prevelio, pradėjus projektavimo darbus, iškilo problema dėl įvažiavimo į teritoriją įrengimo. Kol nėra nutiesta antroji Išradėjų gatvės juosta, įmonė, taupydama statybos kaštus, kreipėsi į Savivaldybę prašydama leisti įrengti laikiną įvažiavimą nuo esamos važiuojamosios gatvės dalies. Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros ir urbanistikos specialistai tokiam prašymui neprieštaravo.

Šiaulių meras Artūras Visockas palankiai vertina VĮ „Regitra“ pastangas kuo racionaliau naudoti lėšas, mažinant įsikūrimo kaštus.

„Labai džiugina, kad valstybės įmonė, įrengusi modernius klientų aptarnavimo centrus Vilniuje ir Kaune, ėmėsi panašaus projekto Šiauliuose ir tai daro kruopščiai skaičiuodama lėšas“, – sakė A. Visockas.

Planuojama, kad naujas VĮ „Regitros“ pastatas Šiauliuose duris klientams turėtų atverti jau kitais metais.

http://edem.siauliai.lt/lit/Naujiena-Regitra-klientams-Siauliuose/5291

Xedos
2016.04.26, 20:27
Kažkas statoma Tilžės g. 57A.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5667_zpsda8uxhxq.jpg

Tilžės g. 59, šiek tiek dešiniau, yra parengtas daugiabučio detalusis planas, bet panašu, kad čia 57A.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5666_zpsagh8atvy.jpg

Kol kas neaišku kas čia bus daroma, bet jau atsivežė poliakalę, jei neklystu.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5665_zpsontlir2b.jpg

Įsirengė įvažiavimą nuo Tilžės g.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5668_zpsw1lt5rhq.jpg

Jei atsivežė ir tualetą, matyt planuoja čia likti ganėtinai ilgam :).

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5669_zps3tfozug5.jpg

Gal greitai atsiras stendas ir viskas taps aiškiau.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF5670_zpsigqyd02y.jpg

Arnas
2016.04.26, 20:41
Tikriausiai, kad "Vaivorykštė" pradėjo dar vieną savo projektą:

Projektuojamas pastatas žemės sklype Tilžės g. 57A, Šiauliai, 4 aukštų, su rūsiu 5500 kv.m ploto. Iki Šiaulių arenos 800 m., iki PLC „Akropolis“ apie 1,5 km. Pastato vidutinė aukščio altitudė nuo žemės paviršiaus- 15.00 m. Pagrindinė pastato paskirtis- viešbutis.
Palei Tilžės gatvę ir rekonstruojamą pėsčiųjų taką pastatas keturių aukštų su viešbučio numeriais. Likusi pastato dalis- trijų aukštų su prekybos paskirties ir paslaugų patalpomis. Pastato tūris vientisas, vidinė aukštų struktūra apjungta trimis vidaus laiptinėmis, bei dviem liftais. Prie pastato bus įrengti net trys įvažiavimai iš Tilžės gatvės, o prieš pastatą pagal Tilžės gatvę bus 60 vietų automobilių stovėjimo aikštelė.

http://www.vaivorykste.com/vaivorykste/index.php/nuoma/siuo-metu-igyvendinami-nt-projektai-3/44-tilzes-g-57a-siauliai

Xedos
2016.04.26, 21:41
Tikriausiai, kad "Vaivorykštė" pradėjo dar vieną savo projektą:

http://www.vaivorykste.com/vaivorykste/index.php/nuoma/siuo-metu-igyvendinami-nt-projektai-3/44-tilzes-g-57a-siauliai

Galvojau, kad bus kas nors tikrai mažesnio, nes sklypas neatrodo labai didelis.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-1_zpsmkzzcwjh.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-2_zps9ruytfhh.jpg

http://www.vaivorykste.com/vaivorykste/index.php/nuoma/siuo-metu-igyvendinami-nt-projektai-3/44-tilzes-g-57a-siauliai

Xedos
2016.05.09, 19:51
Statybininkų g. netoli sankryžos su Baltų g. kažkoks judesys, gal bus vykdomas koks nors projektas.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6126_zpspcqda8pt.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6128_zpshdhvcrqt.jpg

Xedos
2016.05.20, 18:12
Lyros g. 5A

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6177_zpszloccxpg.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6175_zpsbrokullt.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6176_zpsul7gdyb6.jpg

Xedos
2016.05.22, 15:50
Metalistų g, 2A

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6204_zps9zajjfgf.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6201_zps30xhnl6k.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6199_zpsy9x2ogxc.jpg

agnette
2016.05.24, 18:20
Dubijos/Radviliškio:

http://foto.terpe.lt/inkelti/20160524/i44_IMG_0277.JPG

http://foto.terpe.lt/inkelti/20160524/i44_IMG_0278.JPG

Xedos
2016.05.24, 18:42
Dubijos/Radviliškio:

Atvaizdas
(http://foto.terpe.lt/inkelti/20160524/i44_IMG_0277.JPG)

Atvaizdas
(http://foto.terpe.lt/inkelti/20160524/i44_IMG_0278.JPG)

Šiandien pravažiavau pro šalį, bet nepastebėjau :). Gerai, kad planas buvo paviešintas ir internete, nereikės fotografuoti savivaldybėje.

Xedos
2016.05.26, 15:14
Šiauliai - prekybos centrų sostinė. Bus dar vienas naujas PC Aido g., tarp Maxima ir Kubo :). Iš viso, tarp Gardino g. ir Gegužių g. bus 7 prekybos centrai. Būtų ir visi 8 jei šalia Lieporių turgavietės nebūtų užsidaręs nedidelis PC.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-5_zpsdialj3qh.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-4_zpsflx4ocvg.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-3_zpslkobfkde.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-2_zpsbopapmcr.jpg

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimo pradžią

Informuojame, kad pradedamas rengti prekybos paskirties pastato statybos Tilžės g. 13 A Šiauliuose techninis projektas.

Statinio duomenys:
1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Tilžės g. 13 A; Šiauliai, sklypo kad. Nr. 2901/0026:54 Šiaulių m. k.v.
2. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.
3. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Projektuojamas prekybos paskirties pastatas.
4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Šiaulių komprojektas“, projekto vadovas Vytautas Marcinkus, e.p.info@komprojektas.lt, tel.+370 68732750.
5. Statytojas: UAB „RIVONA“ Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius, tel. 8 5 233 1181,e.p.rivona@rivona.lt.

http://edem.siauliai.lt/lit/Visuomenes-informavimas-apie-visuomenei-svarbaus-statinio-projektavimo-pradzia/5602

Dabartinis vaizdas.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-1_zpsix2fw0t5.jpg

lukass
2016.05.27, 14:12
Suprato, ko trūksta: Šiauliuose pradėtas statyti pirmasis prabangus viešbutis (http://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/suprato-ko-truksta-siauliuose-pradetas-statyti-prabangus-viesbutis-973-632269)

agnette
2016.05.30, 17:52
Šiandien pravažiavau pro šalį, bet nepastebėjau :).

Tebestovi:

http://foto.terpe.lt/inkelti/20160530/i96_IMG_0287.JPG

panevezynys
2016.06.13, 19:41
Šiauliuose vietoj „Bauhof” iškils nauja sporto arena

http://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/siauliuose-vietoj-bauhof-iskils-nauja-sporto-arena.d?id=71386150

Xedos
2016.06.18, 22:08
Antrojo Lidl statybos aikštelė aptverta tvora, atrodo prasidėjo statybos.

Šiauliuose vietoj „Bauhof” iškils nauja sporto arena

http://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/siauliuose-vietoj-bauhof-iskils-nauja-sporto-arena.d?id=71386150

Nustebino.

Xedos
2016.07.02, 15:53
Tilžės g. 57A

07 01

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6397_zpstt1bpvya.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6398_zpsj4yhtcky.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6399_zps0bxbthpa.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6400_zpsorvcmbga.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6401_zpsvso2oqdu.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6402_zpsbttc9ue5.jpg

Xedos
2016.07.02, 18:40
Šiauliuose bus dar vienas Lidl.

Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Pramonės g. 1a, Šiauliuose, projektavimą

Informuojame apie numatomo prekybos paskirties pastato Pramonės g. 1A, Šiauliuose projekto rengimą bei apie parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinio naudojimo paskirtis: prekybos paskirties pastatas;
Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Projesta Group“, J. Basanavičiaus g. 19-2, Vilnius, proj. skyriaus vadovas Nerijus Anušauskas, nerijusa@projesta.lt, mob. tel: +370 620 739 81;

Statytojas: UAB „Lidl Lietuva“Viršuliškių skg. 34, Vilniusrimante.merkeviciute@lidl.ltTel: +70 684 69340;

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas: 2016-07-12 d., 17.00 val., adresu: Vasario 16-osios g-vė. 62, Šiauliai.

http://edem.siauliai.lt/lit/Visuomenes-informavimas-apie-numatoma-prekybos-paskirties-pastato-Pramones-g-1a-Siauliuose-projektavima/5809

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-1_zpsbqoj6aid.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-3_zpsrjzigqga.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-4_zpsod5wrebm.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-5_zpsyl8dv7zw.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-6_zpsc7lnas35.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-7_zpsb9nqzkai.jpg

Xedos
2016.07.02, 20:40
Rėkyvos ežero prieigose bus atnaujinama infrastruktūra

Didžiausias Šiaulių rajone Rėkyvos ežeras sulaukė savivaldybės dėmesio. Ežero prieigose bus atnaujinama infrastruktūra – miesto valdžia ieško partnerio, kuris padėtų įgyvendinti projektą.

Pagal Šiaulių ir Jelgavos miestų bendrai įgyvendinamą projektą „Latlit“ Rėkyvos ežero pakrantė prisikels naujam gyvenimui. Čia pagal Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo projektą turėtų būti įrengta nauja moderni infrastruktūra. Gyventojams atsirastų erdvės jėgos aitvarų, burlenčių ir žiemos sportui.

Taip pat būtų įrengti nauji tualetai, vietos nakvynei ir panašiai. Šiuo metu Šiaulių miesto savivaldybė ieško juridinio verslo partnerio, kuris finansiškai padėtų įgyvendinti tarptautinį projektą, bei padėtų organizuoti infrastruktūros remonto darbus.

Šiuo metu pagal bendrą Šiaulių ir Jelgavos „Latlit“ projektą infrastruktūros atnaujinimo darbams prie Rėkyvos ežero ir Lielupes upės skiriama milijonas eurų. Preliminariais skaičiavimais, Rėkyvos ežero prieigoms atnaujinti prireiks apie 400 tūkstančių eurų.

http://etaplius.lt/rekyvos-ezero-prieigose-bus-atnaujinama-infrastruktura/

Šiauliuose atsiras moderni sporto salė

Realizuojami planai Šiauliuose atidaryti naują profesionalią sporto salę. Duotas startas Sporto gimnazijos sporto salės projektui – pasirašyta rangos darbų sutartis. Projektas kainuos beveik tris milijonus eurų. Didžiąją dalį išlaidų finansuos valstybė, Šiaulių miesto savivaldybė prisidės beveik milijonu.

Šiaulių sporto gimnazija, kaip tikimasi, mažiau nei po dvejų metų turės šiuolaikišką universalią sporto salę. Mažiausiai 3000-ių kvadratinių metrų salės, kurioje galės treniruotis daugelio sporto šakų atstovai, projektui duotas startas – po miesto savivaldybės vykdyto atviro konkurso, sulaukusio penkių dalyvių, pasibaigus apskundimo laikotarpiui, pasirašyta rangos darbų sutartis. Pasak savivaldybės atstovų, skelbiant konkursą, svarbi buvo ne tik mažiausia kaina, bet ir tam tikri kriterijai.

Tikinama, kad naujoji salė bus moderni ir niekuo nenusileis profesionalioms užsienio šalių sporto salėms, kokias mato Šiaulių Sporto gimnazijoje besimokantys vaikai, dalyvaudami aukšto lygio varžybose užsienyje.

Projekto vertė – beveik 3 milijonai eurų. Didžiąją dalį išlaidų finansuos valstybė iš investicijų programos. Šiaulių miesto savivaldybė turėtų prisidėti 900 000 eurų. Šiemet planuojama parengti sporto salės techninį projektą, kitų metų pavasarį – jau pradėti statybas.

http://etaplius.lt/siauliuose-atsiras-moderni-sporto-sale/

Arni5
2016.07.03, 12:12
Šiauliuose bus dar vienas Lidl.
Atvaizdas
(http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/Capture-1_zpsbqoj6aid.jpg)Įdomu, kaip bus su patekimu į Neste degalinę iš Tilžės g.? Atvažiuojant nuo centro pasukti į kairę, kaip matau, nebeleis. O pasukus į Pramonės g. bus padarytas kairys posūkis, bet jau į Lidl, o ne į degalinę. Panašu, kad Lidl aikštelė taps šiek tiek tranzitine, norintiems patekti į Neste.

Xedos
2016.07.03, 13:57
Negalvojau, kad centre tiek daug tuščių pastatų...Liūdna.

Tušti pastatai miesto centre gali tapti būstais

Šiau­lių mies­to cent­re dvie­jų iš­tuš­tė­ju­sių pa­sta­tų sa­vi­nin­kai ima­si ini­cia­ty­vos juos at­nau­jin­ti. Vie­nas pa­sta­tas – ša­lia Pri­si­kė­li­mo aikš­tės, ki­tas – Po­vi­lo Vi­šins­kio gat­vė­je. Vers­li­nin­kų vi­zi­ja – pri­tai­ky­ti pa­sta­tus ir ko­mer­ci­nei veik­lai, ir įreng­ti būs­tus.

Kol kas – tik pa­ti pra­džia

Vers­li­nin­kai lau­kia Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mo, lei­džian­čio pra­dė­ti pla­na­vi­mo pro­ce­dū­ras. Sa­vi­val­dy­bė sa­vo tink­la­la­py­je in­for­muo­ja, jog ren­gia­si to­kį spren­di­mą priim­ti. Iki bir­že­lio 13 die­nos dar lau­kia pa­siū­ly­mų dėl skel­bia­mų pla­na­vi­mo tiks­lų. P. Vi­šins­kio g. 34 pa­sta­tas, ku­ria­me kaž­ka­da vei­kė AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pa­da­li­nys, il­gai sto­vė­jo tuš­čias, kol su­lau­kė nau­jo sa­vi­nin­ko.

Pla­na­vi­mo ini­cia­to­rė UAB „Stat­ne­la“, ku­riai pri­klau­so pa­sta­tas, pra­šo keis­ti že­mės skly­po nau­do­ji­mo bū­dą iš vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties te­ri­to­ri­jos į ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ob­jek­tų te­ri­to­ri­jas ir dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų ir bend­ra­bu­čių te­ri­to­ri­jas.

Sa­vi­val­dy­bė taip pat in­for­muo­ja apie ke­ti­ni­mą pra­dė­ti Pri­si­kė­li­mo aikš­tės su priei­go­mis de­ta­lio­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo pro­ce­dū­rą. Ko­re­ga­vi­mas su­si­jęs su aikš­tės priei­go­se esan­čiu Var­po gat­vės 22A skly­pu. Pla­na­vi­mo ini­cia­to­rė – už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė „Šiau­lių eks­kur­si­jų biu­ras“. Bend­ro­vei pri­klau­so skly­pe esan­tis pa­sta­tas. Jis taip pat iš­tuš­tė­jęs, pa­ts Eks­kur­si­jų biu­ras yra iš­si­kė­lęs į ki­tas pa­tal­pas. Var­po gat­vės 22A že­mės skly­pas yra ko­mer­ci­nės pa­skir­ties, pra­šo­ma pa­pil­dy­ti jo nau­do­ji­mo bū­dą dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų ir bend­ra­bu­čių te­ri­to­ri­jų nau­do­ji­mo bū­du.

Ir bu­tai, ir svei­ka­tin­gu­mo cent­ras

„Kol Sa­vi­val­dy­bė­je spren­di­mas ne­priim­tas, ga­li­me kal­bė­ti tik apie sva­jo­nes“, – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ Alek­sand­ras Pav­liuš­čen­ko, UAB „Stat­ne­la“ di­rek­to­rius. P. Vi­šins­kio gat­vė­je bend­ro­vei pri­klau­san­tis bu­vęs ge­le­žin­ke­lininkų pa­sta­tas yra per 3 000 kvad­ra­ti­nių met­rų. Pre­li­mi­na­riai pla­nuo­ja­ma jį di­din­ti apie 200 kvad­ra­ti­nių met­rų – pri­sta­ty­ti dar vie­ną aukš­tą. „Pu­sė pa­sta­to bū­tų pri­tai­ky­ta ko­mer­ci­nei pa­skir­čiai, – sa­kė vers­li­nin­kas. – Ga­lė­tų bū­ti ofi­sai, ka­vi­nę pla­nuo­ja­me, svei­ka­tin­gu­mo cent­rą – dėl to ta­ria­mės su nuo­mi­nin­kais.“ Ki­ta pu­sė pa­sta­to – gi­les­nė jo da­lis – bū­tų skir­ta įreng­ti 15–17 bu­tų.

„Vis­ką dar tik brai­žo­me, bet jei­gu sėk­min­gai pro­ce­sas pa­ju­dės, ki­tais me­tais pa­va­sa­rį pra­dė­tu­me sta­ty­bą, – tei­gė A. Pav­liuš­čen­ko. – Ga­lė­tu­me ir anks­čiau pra­dė­ti, jei­gu Sa­vi­val­dy­bė ne­dels su spren­di­mais. Pir­ko­me dar vie­ną skly­pą ša­lia, no­ri­me iš to šiukš­ly­no, ku­ris da­bar yra, pa­da­ry­ti gra­žią ap­lin­ką – kie­mą, au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo aikš­te­lę.“ Pra­šo Sa­vi­val­dy­bės skly­pus jung­ti. „Pats esu šiau­lie­tis, vi­si esa­me suin­te­re­suo­ti, kad mies­to cent­ras gra­žė­tų“, – sa­kė vers­li­nin­kas.


http://skrastas.lt/?data=2016-06-10&rub=1141817778&id=1465485401

Xedos
2016.07.10, 15:41
Tilžės g. 217 - antrasis Lidl

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6413_zpstrxxjk5k.jpg

Namukai jau išgriauti.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6414_zpso027gmod.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6415_zpsw2bjqijh.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6416_zpsm9ytvxsf.jpg

pabloo681
2016.07.11, 09:59
Tai kur bus antrasis Lidl??Pramones g. Ar Tilžės???

Arni5
2016.07.11, 10:21
Tai kur bus antrasis Lidl??Pramones g. Ar Tilžės???

Antrasis bus prie Tilžės g. ir Aukštosios g. sankryžos, o trečiasis Lidl bus prie Baltik vairo, grubiai tariant, prie Pramonės g. ir Tilžės g. sankryžos.

Siauliai
2016.07.12, 13:04
Gal žinot kada statybas planuoja Lidl Tilžės-Pramonės g kampe. Ar čia tik ateities planai?

pabloo681
2016.07.13, 11:56
Ačiū,maniau,kad tik 2 parduotuvės bus Šiauliuose.

Xedos
2016.07.13, 22:30
Lyros g. 5A

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6417_zpsotqonjsw.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6418_zps0beb60wi.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6419_zps3lin73fm.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6420_zpsw8c8bh37.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF6422_zpsqaxbyc9m.jpg

Z1pp4
2016.09.19, 16:11
Laba diena,

Gal kas nors žinote, ką stato prie naujo viaduko (priešais Lukoil)?

ArunasRI
2016.09.23, 15:26
O kur prie naujo viaduko yra lukoil? Manau sumaišei naują su senu.

Arni5
2016.09.23, 15:34
Arba sumaišė Statoil su Lukoil.

Gal tiesiog kalbame apie šią vietą (https://www.google.com/maps/@55.928654,23.2995504,3a,75y,257.59h,88.44t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQN5S_6gGiSKSvdTCyT82mw!2e0!7i1 3312!8i6656), kurioje tai atsiranda, tai dingsta mistinės žvyro krūvos.

Arnas
2016.09.23, 16:13
Kažkokie darbai vykdomi teritorijoje prie bokso salės šalia senojo viaduko, ardoma sena tvora šalia geležinkelio, stumdomos žemės. Apie šias statybas ir kalba Z1pp4.

Xedos
2016.09.25, 16:20
Kažkokie darbai vykdomi teritorijoje prie bokso salės šalia senojo viaduko, ardoma sena tvora šalia geležinkelio, stumdomos žemės. Apie šias statybas ir kalba Z1pp4.

Ten atrodo inžinerinių tinklų keitimas, ant tvoros atrodo buvo parašyta apie kažkokią įmonę, kuri tuo užsiima. Bet tai gali būti ir kažkas daugiau, gal inžineriniai tinklai tik dalis to. Kai kur tvoros nebėra, keistai atrodo :).

ArunasRI
2016.09.27, 13:58
Gal Lietuvos geležinkeliai kažką daro?

Irmantukas
2016.10.04, 07:19
Gal Lietuvos geležinkeliai kažką daro?

Autoplovykla bus.

Xedos
2016.10.23, 15:36
Lygos g. 5A

10 22

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7137_zpsdvvllkzw.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7138_zps4lxtublh.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7139_zps1hqonjyx.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7140_zpsmq9jrbtu.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7141_zpszqbbg02q.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7142_zpssql7etht.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7143_zps7mapspqa.jpg

Xedos
2016.10.23, 15:41
Tilžės g. 57A

10 22

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7128_zpsxf8rpduf.jpg

Kažkas nepavyko

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7129_zpsxfnqaod6.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7130_zpsijk2g63t.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7131_zpsinrexr7t.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7132_zpsf8u9iikb.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7133_zpskctgyemn.jpg

Xedos
2016.10.23, 15:43
Lidl šalia Tilžės PC.

10 22

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7110_zps8vag0jwn.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7112_zpsbidjhlyg.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7113_zpsp8jehajy.jpg

Aido g. tuoj prasidės dar vieno PC statyba (Norfa). Teritorija jau aptverta.

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7134_zpsy2hzoaa8.jpg

Rangovas - Telšių statyba :).

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7135_zpsl7rpzn1m.jpg

http://i1371.photobucket.com/albums/ag287/20V7/Siauliu%20projektai/DSCF7136_zps2ovcpnht.jpg

Lorencas
2016.11.08, 17:56
Kas vyksta gytariuose prie fudbolo aikštės?

Arnas
2016.11.08, 18:22
Statomas dar vienas toks pat:

Šiaulių miesto savivaldybė kartu su Lietuvos futbolo federacija pradeda naujos futbolo aikštės Šiauliuose statybą. Gytarių mikrorajone, Kviečių g. 9 uždarytos mokyklos stadionas rekonstruojamas ir išplečiamas iki pilnų matmenų sintetinės dangos futbolo aikštės.
Šaltinis: http://edem.siauliai.lt/lit/Siauliuose--nauja-moderni-futbolo-aikste/6440

Ir video: http://etaplius.lt/siauliuose-isdygs-dar-vienas-futbolo-stadionas/

Užtat sunaikino bėgimo ratą ir abi krepšinio aikšteles :x

Siauliai
2016.11.15, 13:01
Sveiki,
Gal kas is forumieciu gali nušviesti apie Vinklerio projektus (Prekybos patalpos Lyros g.ir viešbutis Tilžės g.) Kokioje jie stadijoje, ar dar toli jiems iki pabaigos? Ir apskritai kas naujo vyksta Šiauliuose:)

Xedos
2016.12.07, 23:33
Šarlatanai grįžta.

Skandalingąjį styginio transporto „Sky way“ projektą vėl bandoma „prastumti“

Prieš dvejus metus, įsikišus Prezidentei ir Premjerui, Šiauliuose sustabdytas styginio transporto projektas, kuriuo buvo žadėta ant pastatytų atramų nutiesti styginę antžeminę autobusų trasą – vėl aptarinėjimas mūsų mieste.

Tuomet bendrovės atstovai siūlė Šiauliuose, netoli NATO bazės, statyti laboratoriją ir testavimų trasą, kur būtų atliekami unikalaus išradimo bandymai. Beveik 300 milijonų eurų investuoti siūliusi bendrovė žadėjo ne tik pažangų transportą, viso pasaulio dėmesį ir didžiulius turtus, bet ir, mažiausiai 500 darbo vietų Šiauliams. Buvo pasakota, kad ir Šiauliuose galėtų būti nutiesta ateities transporto trasa, kuria judėtų trijų tipų ekologiški, ekonomiški unikalūs traukiniai: iki 500 kilometrų per valandą greitį išvystantys keleiviniai greitaeigiai, kiek lėtesni miesto ir kroviniai – skirti gabenti biriems ir skystiems produktams.

Styginio transporto idėja Šiauliuose visoje šalyje nuskambėjusiu skandalu virto po to, kai kilo įtarimų dėl pavojaus nacionaliniam saugumui. Rusų mokslininkas Anatolijus Junitskis norėjo laboratoriją ir bandomąją trasą įkurti 99 metams Šiaulių oro uosto ir NATO bazės kaimynystėje.

Prieš dvejus metus milijoninėmis investicijomis galvas pavyko apsukti tik miesto Tarybai, kuri sprendimą dėl styginio transporto tiesimo buvo patvirtinusi. Tačiau galiausiai, įsikišus Prezidentei ir Premjerui, politikai buvo priversti nutraukti absurdišką ir galimai Lietuvos saugumui pakenksiančią sutartį su rusais. Nuo tada šalies vadovė inicijavo įstatymų pataisas, kuriomis nurodoma, kad potencialūs investuotojai, norintys įsikurti šalia strateginių valstybės objektų, turi būti įvertinti nacionalinio saugumo atžvilgiu.

Negana to, viešojoje erdvėje pasigirdo kalbos, kad „oro traukinių“ kūrėjas A. Junickis galimai vykdo finansines aferas, įtarta, vadinamoji, finansinė piramidė. Tyrimus vykdė FNTT ir Lietuvos bankas. Iš Lietuvos išvykusio „išradėjo“ ieškojo prokuratūra.

Pirmą kartą idėją palaikė tuometinis Šiaulių miesto meras, dabar gi ją vėl priminė šiau­lie­tis, įvairių socialinių projektų autorius Vla­di­mi­ras Kar­po­vas. Šiauliečiams surengtas pristatymas, kurio metu gyventojai raginti apmąstyti, kiek pelno ir ekonominės gerovės atneštų šis mokslinę fantastiką primenantis projektas. Styginio transporto projekto pristatyme investicinės bendrovės „Sky way capital“ atstovai ir akcininkai bandė parodyti, ko neteko miestiečiai, atsisakę rusų mokslininko idėjos. Ypač akcentuotas gamtos tausojimas ir išsaugojimas.

Pristatymą Šiauliuose surengę styginio transporto kūrėjai miestiečiams bandė įrodyti, kad nėra šnipai, o miestas esą praradęs labai dideles investicijas, nes šalis vadovaujasi stereotipais.

Ekonomikos mokslų daktaras, efektyvaus valdymo konsultantas-ekspertas, naujos santvarkos gyvenviečių kūrimo ir statybos bazinės koncepcijos autorius, „SkyWay“ akcininkas-investuotojas papasakojo, kad dabar styginio transporto projektas vykdomas Minsko apskrityje ir jau pasiekė 8 etapą iš 15-os. Specialisto teigimu, visos žmonių investicijos keliauja konkrečiam projektui – 36 hektarų Ekotechparkui, kuriame jau pastatytos atraminės konstrukcijos ir jau tuoj tuoj bus įrengta 17-os kilometrų trasa.

Tiesa, styginio transporto iniciatoriai priminė, kad prieš du metus šį projektą jau pristatinėjo, tačiau tai buvo tik vizija – planai ir grafikai, o dabar viskas virsta realybe, kuri neva – skaidri.

Pasak „SkyWay“ atstovų, šis projektas susilaukė itin daug dėmesio – investuotojų jau yra net 120-yje šalių, tarp jų ypač daug Afrikos šalių.

Parkas greta Minsko su visa infrastruktūra, mini autobusiukais, atramomis, konstrukcijomis, sodais, alėjomis, tvenkiniais su žuvimis, atliekamais tyrimais bei analizėmis kainuoja apie 300 milijonų.

http://etaplius.lt/skandalingaji-styginio-transporto-sky-way-projekta-vel-bandoma-prastumti/

Siauliai
2017.05.03, 18:19
Lyros turgaviete.

http://www.etaplius.lt/lyg-ant-mieliu-dugsta-nauja-turgaviete

Siauliai
2017.05.03, 18:21
3 Lidl Šiauliuose
http://www.etaplius.lt/lidl-statybos